Võistluste korraldamine vabas õhus COVID-19 perioodil


Vabariigi Valitsuse 14. mai otsusega lubatakse alates 18. maist 2020 vabas õhus spordivõistluste korraldamine ilma pealtvaatajateta, kui tegevustes osalejaid on maksimaalselt 100 inimest. Petangivõistluste korraldamisel tuleb juhinduda alljärgnevast juhendist, samuti Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud nõuetest ja Terviseameti poolt esitatud soovitustest.

MINIMAALSED NÕUDED PETANGIVÕISTLUSTEL VÕISTLEJATELE JA KORRALDAJATELE:

 1. Kõik võistlusel viibivad isikud kohustuvad täitma selle juhendi kõiki punkte. Vajadusel võib võistluse korraldaja panna võistluspaika täiendavad juhised ning infotahvlid.
 2. Võistlejad, kes registreerivad ennast võistlusele, ja võistluse korraldusmeeskonna liikmed peavad olema terved.
 3. Võistluse korraldaja peab olema veendunud, et võistlusele tulevad ainult terved võistlejad. Haigusnähtudega isik (nii võistlejate kui korraldajate hulgas) ning temaga kokku puutunud isik/isikud tuleb saata koju.
 4. Võistluspaika lubatakse ainult võistluse korraldajad ja osalejad. Korraldajate ning osalejate arv kokku ei tohi ületada 100 isikut võistluse kohta.
 5. Väljakud märgitakse maha selliselt, et väljakute vahel on 2m laiune vaba ala või järjestikku üksteise kõrvale maha märgitud väljakute olemasolul jäetakse kahe võistlusmängu vahele üks tühi väljak.
 6. Korraldajaid ja võistlejaid informeeritakse üldhügieeni nõuete (käte pesemise ja desinfitseerimise, respiratoorse hügieeni) täitmisest ja seda kontrollitakse rangelt.
 7. Korraldajatele ja võistlejatele tagatakse võimalused käte pesuks ja desinfitseerimiseks. Käte desinfitseerimisvahendid asetatakse inimeste liikumisteedele nähtavasse kohta. Desinfitseerimis- ja pesukohtade juurde paigutatakse kätepesu piltjuhised. Võistluspaigas peavad olema desinfitseerimisvahendid kindlasti sekretariaadi/infolaua juures.
 8. Välditakse kätlemist, kallistamist ja muid otseseid kontakte, et takistada võimalikku piisknakkuse edasikandumist. Võistlusmängu alustades ja lõpetades ei suru mängijad teineteise kätt.
 9. Võistlustegevuse eel ja järel järgitakse 2 + 2 reeglit (grupis tuleb teistega hoida vähemalt 2-meetrist vahet). Võistlusmängu ajal seisavad mängijad teine teisel pool väljakut.
 10. Võistlusel osalejad peavad kasutama isiklikke vahendeid (kuulid, snadid, mõõdulindid jms). Iga mängija tohib kätte võtta vaid oma kuule. 
 11. Vahendite järgmisele isikule või grupile kasutada andmisel (sh. laenutamisel) tuleb need enne desinfitseerida. Desinfitseerimisvahendite olemasolu ja vahendite puhastuse peab tagama võistluse korraldaja.
 12. Võistlustel osalejad kasutavad individuaalseid joogipudeleid.
 13. Võistluse korraldaja tagab, et isikud ei koguneks gruppidesse võistluspaiga territooriumil (sh võistluse sekretariaadi juures) ega jääks pärast võistlust territooriumile.
 14. Võistluse korraldaja vastutab, et riskirühmadesse kuuluvate isikute (eelkõige vanemaealiste ja krooniliste haiguste ja immuunpuudulikkusega inimeste) kokkupuude teiste isikutega oleks minimaalne. Vajaduse korral kasutatakse isikukaitsevahendeid.
 15. Riietus- ja pesuruumidesse (vastavate olemasolul) lubatakse inimesi kuni 50% tavapärasest täituvusest, seda tingimusel, et inimesed saavad hoida teineteisega 2 meetrist vahet.
 16. Võistlejatel peab kaasas olema täpne osavõtutasu summa.
 17. Võistluse korraldamise ja eriolukorra meetmete nõuete täitmise eest vastutab võistluse korraldaja. Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmise korral võidakse rakendada korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on hädaolukorra seaduse § 47 kohaselt 2000 eurot. Sunniraha, mille eesmärk on kohustada liikumisvabaduse piirangut järgima ning ära hoida viiruse levikut, võib määrata korduvalt.

HÜGIEENI JA PUHTUSE TAGAMISE MEETMED

 • Siseruumide (sh. tualettruumide) kasutamisel tagatakse ruumide koristamine ja desinfitseerimine Terviseameti soovituste järgi. Soovitused leiab siit.
 • Oluline on jälgida kätehügieeni: võimaluse korral pestakse käsi voolava sooja vee ja seebiga või kasutatakse desinfitseerimisvahendit. Käte desinfitseerimisvahendid tuleb paigutada liikumisteedele nähtavasse kohta.
 • Piisknakkuse leviku tõkestamiseks kaetakse aevastades või köhides oma suu ja nina küünarvarre või salvrätikuga. Salvrätik ja teised isikukaitsevahendid visatakse kohe pärast kasutamist selleks ettenähtud tähistatud prügikasti ning pestakse käed.

Eelnimetatud nõudeid tuleb täita kuni Vabariigi Valitsuse järgmiste korralduste avalikustamiseni.