EPKL-i võistluste üldjuhend


1. ÜLDSÄTTED

1.1. Käesolev EPKL-i võistluste üldjuhend kohaldub EPKL-i ja/või EPKL-i liikmesklubide poolt (nii sise- kui välistingimustes) korraldatavatele järgnevatele võistlustele:

1.1.1. Eesti meistrivõistlused üksikmängus, paarismängus, trios, segatrios, segapaarismängus, tulistamisharjutuses (edaspidi meistrivõistlused). Teatud mänguviisides võidakse meistrivõistlusi korraldada eraldi vanuseklassidele (nt juuniorid, veteranid 55+ vm) ja  eraldi meestele, naistele juunioritele;

1.1.2. Klubide Karikas ja Klubide Sari;

1.1.3. MM ja EM katsevõistlused, Eestis korraldatavad ametlikud maavõistlused;

1.1.4. EPKL-i egiidi all toimuvad muud võistlused.

1.2. Võistlused toimuvad rahvusvaheliste reeglite järgi, millest võidakse teha muudatusi sõltuvalt kohalikest oludest (nt väljakute suurused jms). Tehtud muudatustest teatab võistluste peakohtunik hiljemalt enne võistluste algust.

2. VÕISTLUSTE KALENDER

2.1. EPKL-i võistluste kalendrisse kantakse rahvusvahelised tiitlivõistlused ja punktis 1.1. nimetatud võistlused. Veebilehel www.petanque.ee peetakse informatiivsena kalendrit ka kõikide muude Eestis korraldatavate võistluste kohta.

2.2. Võistluste kalendri koostab EPKL-i juhatus, küsides eelnevalt arvamuse liikmesklubidelt. Juhatus kinnitab EPKL-i ja/või EPKL-i liikmesklubide poolt korraldatavate järgmise hooaja võistluste kalendri hiljemalt üks kuu enne hooaja algust ning teeb selle viivitamatult nähtavaks EPKL-i veebilehel.

3. VÕISTLUSTE FORMULEERINGUD

3.1. Meistrivõistlused – osalemise eeltingimuseks on kehtiv mängijalitsents, lubatud on mängida ainult võistluskuulidega, tulemused lähevad reitinguarvestusse;

3.2. Klubide Karikas, Klubide Sari, MM ja EM katsevõistlused, ametlikud maavõistlused – osalemise eeltingimuseks on kehtiv mängijalitsents, lubatud on mängida ainult võistluskuulidega, tulemused ei lähe reitinguarvestusse;

3.3. „Muud“ võistlused – kui võistluse korraldaja ei ole võistluskutses määranud teisiti, siis võistleja ei pea omama kehtivat mängijalitsentsi ja on lubatud kasutada harjutuskuule. Tulemused ei lähe reitinguarvestusse, v.a. juhul, kui võistlus on EPKL-i poolt antud hooajaks kinnitatud kalendri kohaselt nimetatud reitinguarvestusse kuuluvaks võistluseks.

3.4. Võimalusel tuleb vältida punktides 3.1. ja 3.2 nimetatud võistluste kavandamist rahvusvaheliste tiitlivõistluste ja Euroopa klubide karikavõistlusega (EuroCup) samale päevale.

4. MÄNGIJA LITSENTS

4.1. EPKL-il on FIPJP-i ja CEP-i liikmena ainuõigus Eestis anda välja rahvusvahelisi mängijalitsentse.

4.2. Mängijalitsentsi saab taotleda oma klubiliikmele EPKL-i liikmeks olev klubi, kes on tasunud EPKL-i liikmemaksu, mille suurus on kehtestatud EPKL-i üldkoosoleku otsusega. Liikmemaksu tasumiseks esitab EPKL liikmeks olevale klubile vastavasisulise arve.

4.3. Mängija tohib hooaja jooksul omada ainult ühte mängijalitsentsi, mis on välja antud EPKL-i või mõne muu FIPJP-i liikmeks oleva riigi alaliidu poolt vastavalt kehtestatud reeglitele. Mängijalitsentsi omav mängija tohib jooksval hooajal esindada ainult ühte klubi. Uueks hooajaks klubi vahetamisel peab olema eelmise klubi nõusolek, mille andmisest ei tohi eelmine klubi põhjendamatult keelduda. EPKL-il on enne litsentsi väljastamist õigus nõuda vastava nõusoleku esitamist.

4.4. EPKL-ilt mängijalitsentsi taotlemisega kinnitab mängija, et ta:

4.4.1. tervislik seisund võimaldab tal osaleda petangivõistlustel;

4.4.2. nõustub tema isikuandmete töötlemisega seoses petangivõistluste korraldamisega ning võistlustel temast video ja/või fotosalvestuste tegemise ja avaldamisega, sh võistlustelt otseülekannete tegemisel;

4.4.3. annab EPKL-ile õiguse tasuta mitteärilisel eesmärgil petangi arendamiseks ja EPKL poolt kindlaks määratud muudel mõistlikel eesmärkidel kasutada ja volitada kolmandaid isikuid kasutama tema fotosid või tema kohta koostatud audiovisuaalseid ja visuaalseid materjale (kaasa arvatud nime, asjassepuutuvat statistikat, andmeid ja kujutisi) koos klubi nime, embleemi ja mängijasärgiga (sealhulgas särgisponsorite ja varustuse tootjate reklaamiga);

4.4.4. täidab FIPJP-i, CEP-i, EPKL-i ja tema klubi põhikirja, juhendeid, direktiive ning nende alusel ja nendega kooskõlas vastu võetud otsuseid;

4.4.5. on tutvunud EPKL-i mängijate staatust ja üleminekuid reguleeriva korraga;

4.4.6. hoidub igasugusest tegevusest, mis kahjustab või võib kahjustada EPKL-i või EPKL-i klubide poolt korraldatud võistluste aususe ja ausa mängu põhimõtet.

4.5. EPKL-i poolt väljastatud mängijalitsents kehtib kalendriaasta, s.o. vastava aasta 01. jaanuarist - 31. detsembrini.

5. KEELATUD AINED

5.1. Võistlejatel on keelatud kõigi spordis lubamatute ainete kasutamine (nimekiri EOK
koduleheküljel alajaotuses spordimeditsiin ja antidoping). Võistluspaigas on keelatud viibimine ilmses joobeseisundis, samuti on keelatud suitsetamine mängu ajal (kehtib ka e-sigarettide kohta).

5.2. Võistlusele registreerimisega annab võistleja nõusoleku, et talle võidakse teostada dopingu- ja alkokontrolli.

5.3. Võistluste peakohtunik kõrvaldab võistluste žürii otsusel võistlustelt võistleja, kes on alkoholijoobes või tarvitab muid spordis keelatud aineid.

6. VÕISTLUSTE KORRALDAMINE

6.1. ÜLDINE

6.1.1. Võistluspaigas peab olema sekretariaadi töökoht, kust saab teavet ja ka esmaabi (näiteks vähemalt autoapteek). Soovitav on ka riiete vahetamise ja (käte)pesemise koht võistluspaiga läheduses, samuti tuleb informeerida WC asukohast.

6.1.2. Eesti Meistrivõistlustel ja Klubide Karikal peab võistluspaigas olema Eesti Vabariigi lipp ja soovitavalt mängitakse avamisel ka Eesti Vabariigi hümni.

6.1.3. Võistluste peakohtunikuks võib olla isik, kes on eelnevalt läbinud reeglite ja kohtunikutegevuse koolituse või kes on EPKL-i juhatuse hinnangul kvalifitseeritud ja respekteeritud peakohtuniku ülesannete täitmiseks. Nimekiri koolituse läbinutest avaldatakse EPKL-i kodulehel.

6.2. VÕISTLUSELE REGISTREERIMINE

6.2.1. Võistlusele registreerimine toimub vastavalt võistluskutses märgitule. Meistrivõistlustele saab registreeruda kuni võistlusnädala kolmapäeval kell 21:00-ni võistluskutses toodud e-posti aadressil või veebilingil avanevat vormi kasutades. Vähese osavõtjate arvu tõttu võistluse ära jäämisest teatatakse EPKL-i kodulehel www.petanque.ee hiljemalt võistlusnädala reedel kell 12:00. 

6.2.2. Loosimine toimub võistluspäeva hommikul 1 tund enne võistluste algust. Selleks ajaks tuleb vajadusel kindlasti peakohtunikku teavitada kõikidest võimalikest muudatustest (loobumine, haigestumine, muudatus juba eelnevalt registreeritud võistkonnas vms). Juhul kui loobumisest ei teatata õigeaegselt, tuleb siiski tasuda võistluste osavõtumaks. Enne selle tasumist järgmisel EPKLi võistlusel osaleda ei saa.
Erandiks on Klubide Karika loosimine, mis toimub võistlusnädala neljapäeval.

6.2.3. Ühepäevasele meistrivõistlusele ei ole lubatud varumängija registreerimine võistkonda, v.a veteranide 55+ võistkondades.

6.2.4. EPKL-i poolt välja antud mängijalitsentsi olemasolu kontrollib võistluste kohtunik nimekirja alusel, mis on avaldatud EPKL-i koduleheküljel ja mille kättesaadavus peab olema tagatud ka võistluspaigal. FIPJP-i poolt tunnustatud välisriigi alaliidu poolt välja antud rahvusvahelise mängijalitsentsi olemasolu ja kehtivuse tõendamise kohustus on sellise mängijalitsentsi esitanud mängijal.

6.3. OSAVÕTUTASUD

6.3.1. EPKL-i juhatus kehtestab oma otsusega punktides 1.1.1 ja 1.1.2 nimetatud võistluste osavõtutasude piirmäärad ja avaldab need enne iga hooaja algust.

6.3.2. Meistrivõistlustel ei nõuta osavõtutasu eelmise aasta sama mänguviisi võitjatelt.

6.3.3. Meistrivõistluste, Klubide Sarja ja Klubide Karika osavõtutasud laekuvad EPKL-ile ja korraldavatele klubidele. Klubile laekuvast summast kaetakse sisevõistluste puhul ruumide üürikulu, kõik võistluste korraldamise kulud, sealhulgas kohtuniku päevaraha kulu selle kehtestamisel.

6.3.4. Meistrivõistluste osavõtutasude jaotusel Liidu ja klubide vahel arvestatakse meistrivõistlustel osalevate mängijate arvu:

6.3.4.1. Osavõtjate arv 30 või vähem siis laekub klubile 85% osalustasust ja Liidule 15%

6.3.4.2. Osavõtjate arv 31 - 60 siis laekub klubile 66,6% ja Liidule 33,3%

6.3.4.3. Osavõtjate arv 61 või rohkem siis laekub klubile 60% ja Liidule 40%

6.4. TEATAMINE

6.4.1. Võistluse korraldaja peab esitama võistluskutse EPKLile vähemalt 10 kalendripäeva enne võistluse algust e-posti aadressile juhatus@petanque.ee. Võistluskutse peab sisaldama vähemalt:

6.4.1.1. võistluse nimi

6.4.1.2. korraldaja

6.4.1.3. kuupäev

6.4.1.4. toimumise koht

6.4.1.5. peakohtuniku nimi

6.4.1.6. võistlussüsteemi lühikirjeldus

6.4.1.7. auhinnad ja/või auhinnafondi suurus

6.4.2. Korraldajaklubi peab 2 päeva jooksul pärast võistluse lõppu saatma EPKL´ile võistluse protokolli e-posti aadressile juhatus@petanque.ee. Võistluste tulemusi võib jooksvalt sisestada ka EPKL-i poolt ettevalmistatud online vormi. Võistluste protokoll peab sisaldama vähemalt:

6.4.2.1. võistluse nimi, korraldaja, kuupäev, toimumise koht

6.4.2.2. võistluse peakohtuniku nimi

6.4.2.3. žürii liikmete nimed

6.4.2.4. määratud karistused

6.4.2.5. esitatud protestid

6.4.2.6. lõplik paremusjärjestus

6.4.2.7. soovituslikult fotod esikolmikust.

6.5. ŽÜRII

6.5.1. Võistluse žürii on 3-5 liikmeline ja selle moodustab võistluse korraldaja. Žüriisse kuuluvad peakohtunik, mängijate esindaja ja võistluse korraldaja esindaja. Kui kohtunik on korraldaja klubist, siis on ta ka automaatselt korraldajate esindaja ning sellisel juhul peab olema žüriis 2 mängijate esindajat. Tuleb jälgida, et korraldajaklubi esindatus žüriis oleks vähemuses.

6.5.2. Žürii otsused on lõplikud. Häälte võrdsuse korral otsustab peakohtuniku hääl.

6.6. VÄLJAKUD

6.6.1. Väljakud peavad olema võimalikult ühesugused kõigile võistlejatele.

6.6.2.  Kui väljakud on maha märgitud (korraldaja märgib), siis peavad nende mõõtmed olema meistrivõistluste, katsevõistluste ja maavõistluste korraldamisel reeglina 4 x 15 m, kuid minimaalselt 3 x 12 m. Nimetatud nõuded ei kehti sisehallides. Väljakute piirideks on soovitatav kasutada nööri. Pimedal ajal peab väljakutel olema küllaldane valgustus.

6.7. EPKL-i TOETAJATE REKLAAMID

6.7.1. Kõikidel EPKL-i võistluste kalendris olevatel Eestis toimuvatel meistrivõistlustel ja Klubide Karikal peab mänguväljaku juurde olema paigaldatud nende EPKL-i toetajate reklaamtahvlid, kellega EPKL-il on kehtiv sponsor- või muu analoogne toetusleping. Reklaamtahvlite olemasolu eest vastutab EPKL-i juhatus.

6.8. VÄLISMAISED MÄNGIJAD

6.8.1. Välismaistel s.t. Eesti kodakondsust mitteomavatel mängijatel on õigus osaleda meistrivõistlustel, Klubide Karikal ja Klubide Sarja võistlusel juhul, kui talle on rahvusvaheline mängijalitsents väljastatud EPKL-i poolt.

6.8.2. Ametlikul maavõistlusel on Eesti esindusvõistkonnas õigus osaleda välismaisel mängijal, kellele EPKL-i poolt väljastatud rahvusvaheline mängijalitsents on võistluse toimumise hetkeks kehtinud vähemalt kolm aastat.

6.8.3. Maailmameistrivõistlustel paarismängus ja üksikmängus ning kõigil Euroopa meistrivõistlustel tohivad Eesti esindusvõistkonnas osaleda ainult Eesti kodakondsust omavad mängijad. Maailmameistrivõistlustel trio mänguviisis on Eesti esindusvõistkonnas õigus osaleda ühel välismaisel mängijal, kellele EPKL-i poolt väljastatud rahvusvaheline mängijalitsents on võistluse toimumise hetkeks kehtinud vähemalt kolm aastat.

6.9. VÕISTLEJATE RIIETUS

6.9.1. Riietus peab vastama rahvusvaheliste võistlusreeglite nõuetele.

6.9.2. Mängijad peavad olema korrektselt riietunud, eriti on keelatud mängida palja ülakehaga ja ohutuse tagamiseks peavad mängijad kandma täielikult suletud jalatseid, mis kaitsevad varbaid ja kandu.

6.9.3. Mängijad, kes ei järgi eeltoodud reegleid, eemaldatakse pärast kohtuniku poolt tehtud hoiatust võistluselt.

6.9.4. Meistrivõistlustel, Klubide Karikal ja katsevõistlustel peab ühe võistkonna mängijatel olema ühtne võistlusvorm (särk).

6.9.5. Eestit rahvusvahelistel tiitlivõistlustel ja maavõistlustel esindavale võistkonnale antakse EPKL-i poolt võistlusvorm (särk).

6.10. MÄNGIJATE/VÕISTKONDADE ASETUSED

6.10.1. Meistrivõistlustel tabelisse asetamisel arvestatakse jooksva aasta üldreitingu punkte, kehtib reitingutabel võistlusele eelneva kolmapäeva seisuga. Hooaja esimesel võistlusel arvestatakse eelnenud hooaja üldreitingutabelit. Võistkonna reitingupunktide arvestus (summeerimine) toimub alljärgnevalt:

6.10.1.1. trio – liidetakse mängijate punktid;

6.10.1.2. paarismäng – liidetakse mängijate punktid;

6.10.1.3. üksikmäng – mängija punktid.

6.10.2. Šveitsi süsteemis asetatakse esimeseks mänguvooruks pooled kõrgemate reitingupunktidega võistkonnad ja neile loositakse vastased ülejäänud võistkondade hulgast (näiteks: kui registreerub 16 võistkonda, siis reitingupunktide järgi võistkonnad 1-8 asetatakse ja neile loositakse vastasteks reitingupunktide järgi 9.-16. kohal olevad võistkonnad). Paaritu arvu võistkondade puhul jääb esimeses voorus vabaks üks loosiga määratavatest (ehk mitteasetatud) võistkondadest.

6.11. VÕISTLUSTE LÄBIVIIMISE SÜSTEEMID

6.11.1. Meistrivõistlustel (v.a. tulistamisharjutuses) mängitakse eelring Šveitsi süsteemis, edasise võistluse käigus võib kasutada puulisüsteemi, karikasüsteemi või nende kombinatsiooni.

6.11.1.1 Sõltuvalt registreerunud võistkondade (üksikmängus: mängijate) arvust on võistlussüsteem alljärgnev (võistkondade arv; voorude arv šveitsi süsteemis; edasipääsejate arv A-turniirile, mänguvoorude arv kokku):

  • 9-16: 3 + 8 (6-8)

  • 17-24: 4 + 8 (7-9)

  • 25-30: 4 + 16 (8-10)

  • 31-32: 3 + 16 (7-9)

  • 33-52: 4 + 16 (8-10)

  • 53-64: 3 + 32 (8-10)

  • 65-76: 6 + 8 (9-11)

  • 77-84: 5 + 16 (9-11)

  • 85-100: 4 + 32 (9-11)

6.11.1.2 Karikatabelisse asetatakse võistkonnad eelringis saavutatud tulemuse järgi (näiteks 16 karikatabel: 1-16, 8-9, 5-12, 4-13, 3-14, 6-11, 7-10, 2-15) selliselt, et eelringi kaks parimat saavad kohtuda alles finaalis.

6.11.1.3. Juhul kui peale eelringi jätkatakse puuli süsteemiga siis asetatakse võistkonnad puulidesse eelringis saavutatud tulemuste järgi (näiteks 8 võistkonna puhul; puul 1 eelringi võistkonnad 1;8;4;5 ja puul 2 eelringi võistkonnad 2;7;3;6. 16 võistkonna puhul vastavalt puuli 1 eelringi võistkonnad 1;16;8;9, puul 2 eelringi võistkonnad 5;12;4;13, puul 3 eelringi võistkonnad 3;14;6;11, puul 4 eelringi võistkonnad 7;10;2;15)

6.11.1.4. A-turniirile mittepääsenud võistkonnad asetatakse tulemuse järgi vastavalt B; C; D jne-turniiri karikatabelisse, kusjuures nendel on alati üks karikaring vähem mängida kui A-turniiril (näiteks kui A-turniirile pääseb 8 võistkonda, siis B, C, D jne-turniirile pääseb vastavalt 4 võistkonda).

6.11.2. Meistrivõistlustel, katsevõistlustel ja Klubide Karikal tuleb kasutada Šveitsi süsteemis arvestuse pidamiseks ühtset programmi, mille kasutusõigused on EPKL vastavaks hooajaks omandanud. Korraldav klubi peab tagama programmi kasutamiseks vajalike tehniliste võimaluste olemasolu ja tõrgeteta toimimise.

6.11.3. Šveitsi süsteemis paaritu arvu võistkondade puhul saab vabaks jäänud võistkond automaatse võidu tulemusega 13:7. Alates teisest voorust on vaba voor paremusjärjestuse lõpus asuval võistkonnal. NB! Ühel võistkonnal ei saa vaba voor olla kaks korda.

6.11.4. Šveitsi süsteemi mängud toimuvad ajalimiidiga: üksikmäng 40 minutit + 2 snadivooru, paarismäng 45 minutit + 2 snadivooru, trio 50 minutit + 2 snadivooru, kui võistluse peakohtunik ei ole määranud teisiti, millest teavitatakse mängijaid enne võistluste algust. Mängutulemus ei saa jääda viiki ehk võrdse tulemuse korral pärast teist snadivooru peetakse veel üks voor, mille käigus snadi ei tohi muutuda „surnuks“ (mängust väljas olevaks). Kui snadi läheb selle otsustava vooru jooksul määratletud mänguväljakult välja, pannakse see tagasi märgistatud asukohta või kui see ei olnud märgistatud, siis asetatakse see lähimasse kehtivasse asukohta, kust snadi väljakult välja läks.

6.11.5. Ajamängudes mängitakse kõik mängud kindlate piiridega mänguväljakutel. Iga mänguväljakut piiritlevat joont loetakse „surnud piiriks“. Uus voor loetakse alustatuks kohe, kui eelneva vooru viimane kuul on mängitud (st kuul on peatunud), mitte siis, kui järgneva vooru snadi on välja visatud. Snadi ja kuuli viskamiseks ettenähtud aeg on maksimaalselt 1 minut.

6.11.6. Soovituslikult võiks mänguväljakute juures olla kõigile nähtav kell, mis näitab mänguaja lõpuni jäävat aega. Kui sellist kella ei ole paigaldatud, siis peab kohtunik kõigile mängijatele kuuldavalt, kuid siiski mängu käiku mitte häirivalt, andma märku mänguajast 10 minutit enne mänguaja lõppu ja koheselt mänguaja lõppemisel.

6.11.7. Šveitsi süsteemis paremusjärjestuse selgitamisel võetakse aluseks:

6.11.7.1. Võitude arv;

6.11.7.2. Buchholz’i number (BHN) - kõigi vastaseks olnud võistkondade võitude kogusumma;

6.11.7.3. fine Buchholz’i number (fBHN) – kõigi vastaseks olnud võistkondade Buchholz’i numbrite kogusumma;

6.11.7.4. Võidetud punktide ja kaotatud punktide vahe (nt võitis 13, kaotas 9 = +4).

6.11.8. Kui pärast eelringi mänge võistkond/mängija (eriti B-, C- jne-turniirile kvalifitseerunud võistkond/mängija) loobub turniiri jätkamisest karikaringis, peab ta sellest koheselt kohtunikule teatama. Loobumise korral tehakse võistkonnale/mängijale turniiritabelisse märge DNF (ei lõpetanud) ja reitingupunkte ei anta. Loobunud võistkonna/mängija koha karikatabelis saab eelringis järgneva koha saanud võistkond/mängija.

6.11.9. Meistrivõistluste finaalringis mängitakse välja esimesed kolm kohta ehk A-turniiri esikolmik ja B-, C- jne-turniiri võitjad (selguse huvides toome näite 32 võistkonna puhul: veerandfinaalis kaotanud võistkonnad 5.-8. kohti välja ei mängi ning kõik nende võistkondade mängijad saavad reitingutabelis 5.-8. koha aritmeetilise keskmise punktid (460:4=115p). Välja mängitakse 9. koht (B-turniiri võitja), 17. koht (C-turniiri võitja), 25. koht (D-turniiri võitja). Välja ei mängita kohti 11.-16 (saavad aritmeetilise keskmise koha punktid 430:6=72p), 19.-24 (saavad aritmeetilise keskmise koha punktid 213:6=35p) ja 27.-32 (saavad aritmeetilise keskmise koha punktid 66:6=11p).

6.11.10. Tulistamisharjutuses viiakse võistlus läbi vastavalt tulistamisvõistluse reeglitele.

6.11.11. Meistrivõistluste naiste triomängus on minimaalne võistkondade arv 6 (kuus) Võistkondade arvu korral 6 - 8 mängitakse karikasüsteemis, 9 ja rohkema võistkonna korral mängitakse Šveitsi süsteemis.

7. AUHINNAD

7.1. Meistrivõistlustel autasustatakse esikolmikusse tulnud mängijaid medaliga, Klubide Karikal võitjavõistkonda rändkarikaga ja esikolmiku mängijaid diplomi või karikaga.

7.2. „Muudel“ võistlustel (p 3.3) peab korraldaja võistluskutses välja tooma auhinnad ja/või auhinnafondi suuruse.

8. LOOBUMISKAOTUS JA PROTESTIDE ESITAMISE KORD

8.1. Võistlemisest (kas ühest mängust või kõigist edasistest mängudest) loobumise korral tuleb teavitada võistluste peakohtunikku, loobumiskaotuse andnud võistkonnale/võistlejale märgitakse mängu tulemuseks 0:13.

8.2. Kui võistkond või mängija leiab, et tema huvid on kohtuniku otsuse tõttu tõsiselt kahjustatud, on tal õigus esitada protest. Võistkonna esindaja poolt allkirjastatud protest tuleb esitada võistluste peakohtunikule või korraldajale koheselt pärast mängu (hiljemalt 15 minuti jooksul mängu lõppemisest arvates), kui protest puudutab konkreetset mängusituatsiooni või koheselt pärast võistluste lõppu (15 minuti jooksul pärast viimase mängu lõppemist), kui protest puudutab võistluste korraldust.

8.3. Protest (näidisvorm on saadaval veebilehel www.petanque.ee) tuleb esitada koos 30 (kolmkümmend) euro suuruse tagatismaksuga.

8.4. Esitatud protest peab sisaldama vähemalt:

8.4.1. võistluse nimi;

8.4.2. kuupäev;

8.4.3. protesti esitamise kellaaeg;

8.4.4. protesti sisu;

8.4.5. protesti esitaja nimi ja allkiri;

8.4.6. protesti vastuvõtja nimi ja allkiri.

8.5. Protesti lahendab võistluste žürii mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 3 (kolme) päeva jooksul ning teatab otsusest kirjalikult protesti esitajale. Kui protest saab positiivse lahenduse esitaja jaoks, siis tagatismaks tagastatakse.

9. KARISTUSED EBAKORREKTSE KÄITUMISE KORRAL

9.1. Mängija, kes eksib sportliku käitumise reeglite vastu, või veelgi hullem, näidates üles mitteaustust (nt. alkoholijoobes olek, jne) või vägivaldsust korraldajate, kohtunike, teiste mängijate või pealtvaatajate suhtes, saab karistatud sõltuvalt rikkumise suurusest ühe või mitme karistusega, mis on toodud alljärgnevalt:

9.1.1. Võistlustelt eemaldamine – karistuse määrab võistluse žürii, kelle otsus on lõplik;

9.1.2. Mängijalitsentsi tühistamine – ettepaneku teeb võistluse žürii, otsustab EPKL-i juhatus;

9.1.3. Auhindade mitte väljaandmine – karistuse määrab võistluse žürii, teatades sellest 48 tunni jooksul kirjalikult EPKL-i juhatusele (võistluse protokollis), millisel juhul kuuluvad auhinnad tagastamisele korraldajale.

9.2. Karistus, mis on rakendatud võistkonna ühe mängija suhtes, võib laieneda ka tema võistkonna liikmetele.

9.3. Kõik määratud karistused tuleb peakohtuniku poolt fikseerida võistluse protokollis ja protokoll edastada EPKL-i juhatusele juhendis määratud tähtaja jooksul.

9.4. Võistluselt eemaldatud mängija jääb ilma reitingupunktidest ja klubil, kelle liige mängija on, tuleb maksta trahvi kuni 50 eurot mängija kohta. Karistatud mängija ei saa enne osaleda järgmisel võistlusel, kui määratud trahv on tasutud. Trahvisumma jagatakse pooleks EPKL-i ja võistluse korraldaja vahel.

9.5. Võistluse peakohtunikul, pärast konsulteerimist žüriiga, on õigus mängud peatada halva ilma, pealtvaataja(te) käitumise või muude võistluse läbiviimist oluliselt häirivate asjaolude tõttu.

Eesti Petanque’i Klubide Liidu juhatuse otsus 20.12.2023 kuupäevaga.