Tiitlivõistluste katsevõistluste juhend 2024


 

 

RAHVUSVAHELISTE TIITLIVÕISTLUSTE KATSEVÕISTLUSTE JUHEND

1. EESMÄRK

Selgitada välja võistkond, kes saab õiguse esindada Eestit rahvusvahelistel tiitlivõistlustel (maailmameistrivõistlused, Euroopa meistrivõistlused vms, edaspidi „Tiitlivõistlus“).

2. OSALEJAD

2.1. Katsevõistlused toimuvad järgnevatele Tiitlivõistlustele vastavates mänguviisides:  

Singli, paarismängu ja segapaarismängu tiitlivõistlustele (2024 juunis EM Šveits ) toimuvad katsevõistlused paarismängu võistkondadele: eraldi meeste paarismängu arvestuses ja eraldi naiste paarismängu arvestuses.

Juhul kui Eesti saab võistluskutse osaleda meeste MM (2024 detsember Prantsusmaal) korraldatakse katsevõistlused esindusmeeskonna  selgitamiseks.

Naiste EM (2024 juuli Hispaanias), vajadusel meeste MM (2024 detsember Prantsusmaa) ja U23 ehk espoirs ( 2024 oktoober EM Hispaanias) - nendele  Tiitlivõistlustele korraldatakse eraldi katsevõistlused vastavates mänguviisides.

Katsevõistlused korraldatakse kahe etapilisena. Kui mõlemad etapid võidab üks ja sama võistkond on esindusvõistkond selgunud. Kui aga erinevad võistkonnad siis toimub neile kahele võistkonnale kolmas etapp - finaal. Esindusõiguse saab kolmanda etapi ehk finaali võitja.

Katsevõistluste võitja (või punktis 4.4 toodud juhtudel teiseks jäänud võistkond või juhatuse otsusega määratud võistkond) saab õiguse esindada Eestit Tiitlivõistlustel. Paarismängu võistkonnas ühe mängija loobumise korral kaob sellel võistkonnal esindus õigus Tiitlivõistlustel.

2.2. Katsevõistlusel on lubatud osaleda Eesti kodakondsust omaval mängijal, kui talle on Eesti Petanque’i Klubide Liidu (eelnevalt ja edaspidi „EPKL“) või mõne muu FIPJP liikmeks oleva riigi alaliidu poolt väljastatud kehtiv rahvusvaheline mängijalitsents.  Erandina on katsevõistlustel, milles selgitatakse Eesti esindusvõistkond meeste või naiste maailmameistrivõistlusteks trio mänguviisis, õigus osaleda ühel välismaisel mängijal, kellele on EPKL-i poolt väljastatud rahvusvaheline mängijalitsents, mis tiitlivõistluse toimumise hetkeks on kehtinud vähemalt kolm aastat.

2.3. Võistkonna registreerimisel katsevõistlusele peab võistkond arvestama, et Tiitlivõistlustele registreerimise ja seal osalemise eelduseks on võistkonna mittemängiva esindaja (treeneri) olemasolu, kes peab kinnitama, et ta esindab võistkonda Tiitlivõistlusel ja tal on selleks võimalus ja vahendid. Esindaja (treeneri) isik võib erinevatel võistkondadel kattuda.

3. REEGLID

3.1. Katsevõistlused viiakse läbi rahvusvaheliste petangireeglite, kehtiva EPKL-i võistluste üldjuhendi ja käesoleva juhendi järgi.

3.2. Katsevõistlustele määrab kohtuniku EPKL-i juhatus.

4. REGISTREERIMINE

4.1. Katsevõistlustele saab registreeruda võistluskutses toodud e-posti aadressil või veebilingil avanevat vormi kasutades kuni võistluskutses märgitud ajani. Lisaregistreerimist ei saa hiljem teha, kui võistluskutses ei ole määratud teisiti.

4.2. Registreerimisel tuleb esitada võistkonna liikmete nimed ja kontaktandmed.

4.3. Oma osalemist Tiitlivõistlusel peab katsevõistlused võitnud võistkond kinnitama EPKL-ile kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hiljemalt kümne (10) tööpäeva jooksul katsevõistluse tulemuste selgumisest arvates. Võistkonna esindaja (treeneri) kinnituse selle kohta, et ta esindab võistkonda Tiitlivõistlusel ja tal on selleks võimalus ja vahendid peab katsevõistlused võitnud võistkond esitama EPKL-ile kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hiljemalt kümne (10) tööpäeva jooksul EPKL-ilt vastavasisulise nõude saamisest arvates.

4.4. Kui katsevõistluse võitnud võistkond loobub või ei esita kinnitust Tiitlivõistlusel osalemise kohta või vastava nõude saamisel ei esita esindaja (treeneri) kinnitust võistkonna esindamise kohta, siis teeb EPKL ettepaneku Tiitlivõistlusel osalemiseks katsevõistlusel teiseks jäänud võistkonnale, kui katsevõistlusel osales kolm või rohkem võistkonda. Ettepaneku saanud võistkonnal on aega anda samas vormis ja tingimustel kinnitus Tiitlivõistlusel osalemise kohta EPKL-i poolt määratud aja jooksul, mis ei ole lühem kui viis (5) tööpäeva EPKL-i poolt ettepaneku saamisest arvates. Kui katsevõistlused võitnud ja ettepaneku tegemisel ka teiseks jäänud võistkond loobub Tiitlivõistlusel osalemisest, siis otsustab Tiitlivõistlusel osalemise ja vajadusel võistkonna komplekteerimise EPKL.

4.5. Tiitlivõistlusel osalemise kohta kinnituse andmisega (p 4.3) annab mängija muuhulgas nõusoleku, et ta hüvitab EPKL-ile kõik tema Tiitlivõistlusele lähetamiseks EPKL-i poolt tehtud kulutused ja muud juhtumiga seotult EPKL-i vastu esitatud nõuded, kui:

4.5.1. mängijale määratakse EPKL-i või rahvusvahelise alaliidu või Tiitlivõistluse korraldaja poolt karistus alkoholi ja/või dopinguainete kasutamise eest;

4.5.2. mängija on Eesti esindusvõistkonna liikmena käitunud ebaväärikalt;

4.5.3. pärast esindusvõistkonna selgumist mängija mõjuva põhjuseta loobub esindusvõistkonnas osalemisest.

5. OSAVÕTUTASU

5.1. Katsevõistluse I etapi osavõtutasu on 25 eurot mängija kohta. II etapi osavõtutasu on 25 eurot mängija kohta. Vajadusel peetav III etapp (finaal)  on osalejatele tasuta. 

5.2. Osavõtutasu peab olema tasutud võistluskutses märgitud ajaks

EPKL-i arvelduskontole nr EE05 2200 0011 2011 4684. Katsevõistluse toimumise kohas osavõtutasu tasuda ei saa.

6. VÕISTLUSTE LÄBIVIIMISE SÜSTEEM

6.1. Kui katsevõistlusele registreerub üks võistkond, siis on sellel võistkonnal automaatselt õigus esindada Eestit Tiitlivõistlusel, kui EPKL-i juhatus ei otsusta teisiti.

6.2. Kui katsevõistluse etapile registreerib kaks võistkonda, siis jääb eelring ära ja mängitakse kohe etapi finaal. Finaal mängitakse nelja võiduni.

6.3. Kui katsevõistluste etapile registreerib kolm kuni viis võistkonda, siis mängitakse eelringis üks kord „kõik kõigiga“ läbi. Eelringi võitja saab otse etapi finaali. Eelringi 2.-3. koha võistkonnad selgitavad teise finalisti, mängides poolfinaalis ühe võiduni. Etapi finaal mängitakse samal võistluspäeval kahe võiduni.

6.4.  Kui katsevõistluste etapile registreerib kuus kuni seitse võistkonda, siis mängitakse eelringis üks kord „kõik kõigiga“ läbi. Eelringi võitja ja teine koht mängivad omavahel finaali. Etapi finaal mängitakse samal võistluspäeval ühe võiduni.

 6.5. Kui katsevõistlusele registreerub kaheksa või rohkem võistkonda, mängitakse eelringis „Šveitsi süsteemis“ 4 vooru, mille järel 4 parimat võistkonda pääsevad poolfinaali. Poolfinaalis kohtuvad omavahel eelringi 1. ja 4. ning 2. ja 3. võistkond, poolfinaal mängitakse 2 võiduni. Etapi finaal mängitakse teisel võistluspäeval 3 võiduni.

6.6. Kõik eelringi mängud mängitakse ajalimiidiga, kui võistluskutses ei ole määratud teisiti:

6.5.1. Paarismängus 45 minutit + 2 snadi. Poolfinaalis ja finaalis ajalimiiti ei ole.

6.5.2. Trios 50 minutit + 2 snadi, Poolfinaalis ja finaalis ajalimiiti ei ole.

6.7. Võrdsete võitude arvu korral selgitatakse paremusjärjestus järgnevalt:

6.7.1. omavahelistes mängudes saavutatud võidud;

6.7.2. omavaheliste mängude punktide vahe;

6.7.3. üldine punktide vahe;

6.7.4. omavaheliste mängude punktide suhe;

6.7.5. üldine punktide suhe.

7. VÕISTKONNA ESINDAJA KOHUSTUSED

7.1 Võistkonna organiseerimine kohapeal.

7.2. Tulemuste teatamine sekretariaati.

7.3. Info edastamine võitluste kulgemisest (videoülekanne) ja tulemused on-line

7.4. Eesti esindamine kongressil (juhul kui juhatuse liikmeid kohapeal ei viibi)

7.5. Võistlust kokkuvõtva ülevaate tagamine (tekst)

8. TIITLIVÕITLSUSTE EDASILÜKKUMINE VÕI ÄRAJÄÄMINE

8.1. Juhul kui võistlused jäävad ära, korraldatakse järgmistele Tiitlivõistlustele pääsemiseks uued katsevõistlused. 

 

Eesti Petanque’i Klubide Liidu juhatuse otsus 20.12.2023 kuupäevaga.