Tiitlivõistluste katsevõistluste juhend 2022


RAHVUSVAHELISTE TIITLIVÕISTLUSTE KATSEVÕISTLUSTE JUHEND

1. EESMÄRK

Selgitada välja võistkond, kes saab õiguse esindada Eestit rahvusvahelistel tiitlivõistlustel (maailmameistrivõistlused, Euroopa meistrivõistlused vms, edaspidi „Tiitlivõistlus“).

2. OSALEJAD

2.1. Katsevõistlused toimuvad igale Tiitlivõistlusele eraldi vastavas mänguviisis (trio, paarismäng, üksikmäng vm) naiste, meeste, veteranide (55-aastased ja vanemad mängijad Tiitlivõistluse toimumise aastal), U23 ehk espoirs (alla 23-aastased mängijad Tiitlivõistluse toimumise aastal, eraldi meeste ja naiste arvestuses) ja juunioride (17-aastased ja nooremad mängijad Tiitlivõistluse toimumise aastal, Euroopa meistrivõistlustel eraldi poiste ja tüdrukute arvestuses) arvestuses. Katsevõistluste võitja (või punktis 4.4 toodud juhtudel teiseks jäänud võistkond või juhatuse otsusega määratud võistkond) saab õiguse esindada Eestit Tiitlivõistlustel. EPKL-i juhatuse otsusega võib katsevõistluseks olla ka vastava võistlusklassi ja/või mänguviisi Eesti meistrivõistlused koos sellest tulenevate erisustega.

2.2. Katsevõistlusel on lubatud osaleda Eesti kodakondsust omaval mängijal, kui talle on Eesti Petanque’i Klubide Liidu (eelnevalt ja edaspidi „EPKL“) või mõne muu FIPJP liikmeks oleva riigi alaliidu poolt väljastatud kehtiv rahvusvaheline mängijalitsents.  Erandina on katsevõistlustel, milles selgitatakse Eesti esindusvõistkond meeste või naiste maailmameistrivõistlusteks trio mänguviisis, õigus osaleda ühel välismaisel mängijal, kellele on EPKL-i poolt väljastatud rahvusvaheline mängijalitsents, mis tiitlivõistluse toimumise hetkeks on kehtinud vähemalt kolm aastat.

2.3. Võistkonna registreerimisel katsevõistlusele peab võistkond arvestama, et Tiitlivõistlustele registreerimise ja seal osalemise eelduseks on võistkonna mittemängiva esindaja (treeneri) olemasolu, kes peab kinnitama, et ta esindab võistkonda Tiitlivõistlusel ja tal on selleks võimalus ja vahendid. Esindaja (treeneri) isik võib erinevatel võistkondadel kattuda.

3. REEGLID

3.1. Katsevõistlused viiakse läbi rahvusvaheliste petangireeglite, kehtiva EPKL-i võistluste üldjuhendi ja käesoleva juhendi järgi.

3.2. Katsevõistlustele määrab kohtuniku EPKL-i juhatus.

4. REGISTREERIMINE

4.1. Katsevõistlustele saab registreeruda võistluskutses toodud e-posti aadressil või veebilingil avanevat vormi kasutades kuni võistluskutses märgitud ajani. Lisaregistreerimist ei saa hiljem teha, kui võistluskutses ei ole määratud teisiti.

4.2. Registreerimisel tuleb esitada võistkonna liikmete nimed ja kontaktandmed.

4.3. Oma osalemist Tiitlivõistlusel peab katsevõistlused võitnud võistkond kinnitama EPKL-ile kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hiljemalt kümne (10) tööpäeva jooksul katsevõistluse tulemuste selgumisest arvates. Võistkonna esindaja (treeneri) kinnituse selle kohta, et ta esindab võistkonda Tiitlivõistlusel ja tal on selleks võimalus ja vahendid peab katsevõistlused võitnud võistkond esitama EPKL-ile kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hiljemalt kümne (10) tööpäeva jooksul EPKL-ilt vastavasisulise nõude saamisest arvates.

4.4. Kui katsevõistluse võitnud võistkond loobub või ei esita kinnitust Tiitlivõistlusel osalemise kohta või vastava nõude saamisel ei esita esindaja (treeneri) kinnitust võistkonna esindamise kohta, siis teeb EPKL ettepaneku Tiitlivõistlusel osalemiseks katsevõistlusel teiseks jäänud võistkonnale, kui katsevõistlusel osales kolm või rohkem võistkonda. Ettepaneku saanud võistkonnal on aega anda samas vormis ja tingimustel kinnitus Tiitlivõistlusel osalemise kohta EPKL-i poolt määratud aja jooksul, mis ei ole lühem kui viis (5) tööpäeva EPKL-i poolt ettepaneku saamisest arvates. Kui katsevõistlused võitnud ja ettepaneku tegemisel ka teiseks jäänud võistkond loobub Tiitlivõistlusel osalemisest, siis otsustab Tiitlivõistlusel osalemise ja vajadusel võistkonna komplekteerimise EPKL.

4.5. Tiitlivõistlusel osalemise kohta kinnituse andmisega (p 4.3) annab mängija muuhulgas nõusoleku, et ta hüvitab EPKL-ile kõik tema Tiitlivõistlusele lähetamiseks EPKL-i poolt tehtud kulutused ja muud juhtumiga seotult EPKL-i vastu esitatud nõuded, kui:

4.5.1. mängijale määratakse EPKL-i või rahvusvahelise alaliidu või Tiitlivõistluse korraldaja poolt karistus alkoholi ja/või dopinguainete kasutamise eest;

4.5.2. mängija on Eesti esindusvõistkonna liikmena käitunud ebaväärikalt;

4.5.3. pärast esindusvõistkonna selgumist mängija mõjuva põhjuseta loobub esindusvõistkonnas osalemisest.

5. OSAVÕTUTASU

5.1. Katsevõistluse osavõtutasu on 30 eurot mängija kohta naiste ja meeste Tiitlivõistlusele kandideerimisel. Veteranide, U23 ja juunioride Tiitlivõistlusele kandideerimisel on katsevõistluse osavõtutasu 15 eurot mängija kohta. Kui katsevõistluseks on vastava võistlusklassi ja/või mänguviisi Eesti meistrivõistlused, siis on katsevõistluse osavõtutasuks vastava Eesti meistrivõistluse osavõtutasu.

5.2. Osavõtutasu peab olema tasutud võistluskutses märgitud ajaks EPKL-i arvelduskontole nr EE05 2200 0011 2011 4684. Katsevõistluse toimumise kohas osavõtutasu tasuda ei saa, v.a.  juhul, kui katsevõistluseks on vastava võistlusklassi ja/või mänguviisi Eesti meistrivõistlused.

6. VÕISTLUSTE LÄBIVIIMISE SÜSTEEM

6.1. Kui katsevõistlusele registreerub üks võistkond, siis on sellel võistkonnal automaatselt õigus esindada Eestit Tiitlivõistlusel, kui EPKL-i juhatus ei otsusta teisiti.

6.2. Kui katsevõistlusele registreerub kaks võistkonda, siis jääb eelring ära ja mängitakse kohe finaal. Finaal mängitakse nelja võiduni.

6.3. Kui katsevõistlustele registreerub kolm kuni seitse võistkonda, siis mängitakse eelringis üks kord „kõik kõigiga“ läbi. Eelringi võitja saab otse finaali. Eelringi 2.-3. koha võistkonnad selgitavad teise finalisti, mängides poolfinaalis 2 võiduni. Finaal mängitakse 3 võiduni. Kui eelringis on võitja ja poolfinalistid selgunud enne kõigi mänguvoorude lõppemist, siis võib kohtuniku otsusega järgnevad edasipääsu mitteotsustavad mängud pidamata jätta.

6.4. Kui katsevõistlusele registreerub kaheksa või rohkem võistkonda, mängitakse eelringis „Šveitsi süsteemis“ 4 vooru, mille järel 4 parimat võistkonda pääsevad poolfinaali. Poolfinaalis kohtuvad omavahel eelringi 1. ja 4. ning 2. ja 3. võistkond, poolfinaal mängitakse 2 võiduni. Finaal mängitakse 3 võiduni.

6.5. Kõik eelringi mängud mängitakse ajalimiidiga, kui võistluskutses ei ole määratud teisiti:

6.5.1. Üksikmängus 45 minutit + 1 snadi. Poolfinaalis ja finaalis ajalimiiti ei ole.

6.5.2. Paarismängus 60 minutit + 1 snadi. Poolfinaalis ja finaalis ajalimiiti ei ole.

6.5.3. Trios 75 minutit + 1 snadi, Poolfinaalis ja finaalis ajalimiiti ei ole.

6.6. Võrdsete võitude arvu korral selgitatakse paremusjärjestus järgnevalt:

6.6.1. omavahelistes mängudes saavutatud võidud;

6.6.2. omavaheliste mängude punktide vahe;

6.6.3. üldine punktide vahe;

6.6.4. omavaheliste mängude punktide suhe;

6.6.5. üldine punktide suhe.

Rahvusvaheliste tiitlivõistluste katsevõistluste juhend kehtib alates 1. jaanuarist 2022.