Võistluste üldjuhend alates 2020


EPKL-i VÕISTLUSTE ÜLDJUHEND 

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Käesolev EPKL-i võistluste läbiviimise üldjuhend kohaldub järgnevatele EPKL-i ja/või EPKL-i liikmesklubide poolt (nii sise- kui välistingimustes) korraldatavatele võistlustele:

1.1.1. Tiitlivõistlused (Eesti meistrivõistlused üksikmängus, paarismängus, trios, segatrios, segapaarismängus, tulistamisharjutuses ja veteranide 55+ trios); 

1.1.2. klubide karikavõistlused;

1.1.3. MM ja EM katsevõistlused, Eestis korraldatavad ametlikud maavõistlused;

1.1.4. EPKL-i egiidi all toimuvad muud võistlused.

1.2. Võistlused toimuvad rahvusvaheliste reeglite järgi, millest võidakse teha muudatusi sõltuvalt kohalikest oludest (nt väljakute suurused jms). Tehtud muudatustest teatab võistluste peakohtunik hiljemalt enne võistluste algust.

2. VÕISTLUSTE KALENDER

2.1. EPKL-i võistluste kalendrisse kantakse rahvusvahelised tiitlivõistlused ja punktis 1.1. nimetatud võistlused. Veebilehel www.petanque.ee peetakse informatiivsena kalendrit ka kõikide muude Eestis korraldatavate võistluste ja huvipakkuvate välisvõistluste kohta vastavalt informatsiooni kättesaadavusele.

2.2. Võistluste kalendri koostab EPKL-i juhatus, küsides eelnevalt arvamuse liikmesklubidelt. Juhatus kinnitab EPKL-i ja/või EPKL-i liikmesklubide poolt korraldatavate järgmise hooaja võistluste kalendri hiljemalt kaks kuud enne hooaja algust ning teeb selle viivitamatult nähtavaks EPKL-i veebilehel.

3. VÕISTLUSTE FORMULEERINGUD

3.1. Tiitlivõistlused – osalemise eeltingimuseks on kehtiv mängijalitsents, lubatud on mängida ainult võistluskuulidega, tulemused lähevad reitinguarvestusse; 

3.2. Klubide karikavõistlused, MM ja EM katsevõistlused, ametlikud maavõistlused – osalemise eeltingimuseks on kehtiv mängijalitsents, lubatud on mängida ainult võistluskuulidega, tulemused ei lähe reitinguarvestusse; 

3.3. „Muud“ võistlused – kui võistluse korraldaja ei ole võistluskutses määranud teisiti, siis võistleja ei pea omama kehtivat mängijalitsentsi ja on lubatud kasutada harjutuskuule. Tulemused ei lähe reitinguarvestusse, v.a. juhul, kui võistlus on EPKL-i poolt antud hooajaks kinnitatud kalendri kohaselt nimetatud reitinguarvestusse kuuluvaks võistluseks.

3.4. Võimalusel tuleb vältida punktides 3.1. ja 3.2 nimetatud võistluste kavandamist rahvusvaheliste tiitlivõistluste ja Euroopa klubide karikavõistlusega samale päevale.

4. LITSENTSIMÄÄRUSED

4.1. EPKL-il on FIPJP-i ja CEP-i liikmena ainuõigus Eestis anda välja rahvusvahelisi mängijalitsentse.

4.2. Mängijalitsentsi saab taotleda oma klubiliikmele EPKL-i liikmeks olev klubi, kes on tasunud EPKL-i liikmemaksu, mille suurus on kehtestatud EPKL-i üldkoosoleku otsusega. Liikmemaksu tasumiseks esitab EPKL liikmeks olevale klubile vastavasisulise arve. 

4.3. Mängija tohib hooaja jooksul omada ainult ühte mängijalitsentsi, mis on välja antud EPKL-i või mõne muu FIPJP-i liikmeks oleva riigi alaliidu poolt vastavalt kehtestatud reeglitele. Mängijalitsentsi omav mängija tohib jooksval hooajal esindada ainult ühte klubi. Uueks hooajaks klubi vahetamisel peab olema eelmise klubi nõusolek, mille andmisest ei tohi eelmine klubi põhjendamatult keelduda. EPKL-il on enne litsentsi väljastamist õigus nõuda vastava nõusoleku esitamist.

4.4. EPKL-ilt mängijalitsentsi taotlemisega kinnitab mängija, et ta: 

4.4.1. tervislik seisund võimaldab tal osaleda petangivõistlustel;

4.4.2. nõustub tema isikuandmete töötlemisega seoses petangivõistluste korraldamisega ning võistlustel temast video ja/või fotosalvestuste tegemise ja avaldamisega, sh võistlustelt otseülekannete tegemisel;

4.4.3. annab EPKL-ile õiguse tasuta mitteärilisel eesmärgil petangi arendamiseks ja EPKL poolt kindlaks määratud muudel mõistlikel eesmärkidel kasutada ja volitada kolmandaid isikuid kasutama tema fotosid või tema kohta koostatud audiovisuaalseid ja visuaalseid materjale (kaasa arvatud nime, asjassepuutuvat statistikat, andmeid ja kujutisi) koos klubi nime, embleemi ja mängijasärgiga (sealhulgas särgisponsorite ja varustuse tootjate reklaamiga);

4.4.4. täidab FIPJP-i, CEP-i, EPKL-i ja tema klubi põhikirja, juhendeid, direktiive ning nende alusel ja nendega kooskõlas vastu võetud otsuseid;

4.4.5. on tutvunud EPKL-i mängijate staatust ja üleminekuid reguleeriva korraga;

4.4.6. hoidub igasugusest tegevusest, mis kahjustab või võib kahjustada EPKL-i või EPKL-i klubide poolt korraldatud võistluste aususe ja ausa mängu põhimõtet.

4.5. EPKL-i poolt väljastatud mängijalitsents kehtib kalendriaasta s.o. vastava aasta 01. jaanuarist - 31. detsembrini.

5. KEELATUD AINED

5.1. Võistlejatel on keelatud kõigi spordis lubamatute ainete kasutamine (nimekiri EOK
koduleheküljel alajaotuses spordimeditsiin ja antidoping). Võistluspaigas on keelatud viibimine ilmses joobeseisundis, samuti on keelatud suitsetamine mängu ajal (kehtib ka e-sigarettide kohta).

5.2. Võistluste peakohtunik kõrvaldab võistluste žürii otsusel võistlustelt võistleja, kes on alkoholijoobes või tarvitab muid spordis keelatud aineid. 

6. VÕISTLUSTE KORRALDAMINE

6.1. ÜLDINE

6.1.1. Võistluspaigas peab olema sekretariaadi töökoht, kust saab teavet ja ka esmaabi (näiteks vähemalt autoapteek). Soovitav on ka riiete vahetamise ja (käte)pesemise koht võistluspaiga läheduses.

6.1.2. Korraldajatel tuleb informeerida WC asukohast.

6.1.3. Tiitlivõistlustel ja klubide karikavõistlusel peab võistluspaigas olema Eesti Vabariigi lipp ja soovitavalt mängitakse avamisel ka Eesti Vabariigi hümni.

6.1.4. Võistluste peakohtunikuks võib olla isik, kes on eelnevalt läbinud reeglite ja kohtunikutegevuse koolituse või kes on EPKL-i juhatuse hinnangul kvalifitseeritud ja respekteeritud peakohtuniku ülesannete täitmiseks. Nimekiri koolituse läbinutest avaldatakse EPKL-i kodulehel.

6.2. VÕISTLUSELE REGISTREERIMINE

6.2.1. Võistlusele registreerimine toimub vastavalt võistluskutses märgitule. Tiitlivõistlustele registreerimine lõpeb hiljemalt võistlusnädala kolmapäeval kell 21:00, kui võistluskutses ei ole toodud varasemat kuupäeva. Vähese osavõtjate arvu tõttu võistluse ärajäämisest teatatakse EPKL-i kodulehel www.petanque.ee hiljemalt võistlusnädala reedel kell 12:00. Loosi tulemused pannakse kodulehele üles hiljemalt võistlusnädala reedel kell 15:00.

6.2.2. Trios võib registreerida 4 mängijat ja paarismängus 3 mängijat. 

6.2.3. EPKL-i poolt välja antud mängijalitsentsi olemasolu kontrollib võistluste kohtunik nimekirja alusel, mis on avaldatud EPKL-i koduleheküljel ja mille kättesaadavus peab olema tagatud ka võistluspaigal. FIPJP-i poolt tunnustatud välisriigi alaliidu poolt välja antud rahvusvahelise mängijalitsentsi olemasolu ja kehtivuse tõendamise kohustus on sellise mängijalitsentsi esitanud mängijal.

6.3. OSAVÕTUMAKSUD

6.3.1. EPKL-i juhatus kehtestab oma otsusega punktides 1.1.1 ja 1.1.2 nimetatud võistluste osavõtumaksude piirmäärad ja avaldab need EPKL-i kodulehel enne iga hooaja algust. Trios registreeritud 4. ja paarismängus registreeritud 3. mängija peab samuti tasuma osavõtumaksu.

6.3.2. Eesti meistrivõistlustel ei nõuta osavõtumaksu eelmise aasta sama mänguviisi võitjatelt.

6.3.3. Eesti tiitlivõistluste osavõtutasudest läheb 50% EPKL-ile ja 50% korraldajaklubile. 

6.4. TEATAMINE

6.4.1. Võistluste korraldajad peavad esitama võistluskutse EPKLile vähemalt 10 kalendripäeva enne võistluste algust e-posti aadressile juhatus@petanque.ee. Võistluskutse peab sisaldama vähemalt:

6.4.1.1. võistluste nimi

6.4.1.2. korraldaja

6.4.1.3. kuupäev

6.4.1.4. toimumise koht

6.4.1.5. peakohtuniku nimi

6.4.1.6. võistlussüsteemi lühikirjeldus 

6.4.1.7. auhinnad ja/või auhinnafondi suurus

6.4.1.8. võistlusele registreerimise aadress ja tähtaeg

6.4.2. Korraldajaklubi peab 2 päeva jooksul pärast võistluste lõppu saatma EPKL´ile võistluste protokolli e-posti aadressile juhatus@petanque.ee. Võistluste tulemusi võib jooksvalt sisestada ka EPKL-i poolt ettevalmistatud online vormi. Võistluste protokoll peab sisaldama vähemalt:

6.4.2.1. võistluste nimi, korraldaja, kuupäev, toimumise koht

6.4.2.2. võistluste peakohtuniku nimi

6.4.2.3. žürii liikmete nimed

6.4.2.4. määratud karistused

6.4.2.5. esitatud protestid

6.4.2.6. lõplik paremusjärjestus

6.4.2.7. soovituslikult fotod esikolmikust.

6.5. ŽÜRII

6.5.1. Võistluste žürii on 3-5 liikmeline ja selle moodustab võistluste korraldaja. Žüriisse kuuluvad peakohtunik, mängijate esindaja ja võistluste korraldajate esindaja. Kui kohtunik on korraldajate klubist, siis on ta ka automaatselt korraldajate esindaja ning sellisel juhul peab olema žüriis 2 mängijate esindajat. Tuleb jälgida, et korraldajaklubi esindatus žüriis oleks vähemuses. 

6.5.2. Žürii otsused on lõplikud. Häälte võrdsuse korral otsustab peakohtuniku hääl. 

6.6. VÄLJAKUD

6.6.1. Väljakud peavad olema võimalikult ühesugused kõigile võistlejatele.

6.6.2. Kui väljakud on maha märgitud (korraldaja märgib), siis peavad nende mõõtmed olema tiitlivõistluste, katsevõistluste ja maavõistluste korraldamisel reeglina 4 x 15 m, kuid minimaalselt 3 x 12 m. Nimetatud nõuded ei kehti sisehallides. Väljakute piirideks on soovitatav kasutada nööri. Pimedal ajal peab väljakutel olema küllaldane valgustus.

6.7. EPKL-i SPONSORITE REKLAAMID

6.7.1. Kõikidel EPKL-i võistluste kalendris olevatel Eestis toimuvatel Tiitlivõistlustel ja klubide karikavõistlusel peab mänguväljaku juurde olema paigaldatud EPKL-i sponsorite reklaamtahvlid. Reklaamtahvlite olemasolu eest vastutab EPKL-i juhatus. 

6.8. VÄLISMAISED MÄNGIJAD

6.8.1. Välismaistel s.t. Eesti kodakondsust mitteomavatel mängijatel on õigus osaleda võistlustel juhul, kui talle on rahvusvaheline mängijalitsents väljastatud EPKL-i poolt. 

6.8.2. Ametlikul maavõistlusel on Eesti esindusvõistkonnas õigus osaleda välismaisel mängijal, kellele EPKL-i poolt väljastatud rahvusvaheline mängijalitsents on võistluse toimumise hetkeks kehtinud vähemalt kolm aastat.

6.8.3. Maailmameistrivõistlustel paarismängus ja üksikmängus ning kõigil Euroopa meistrivõistlustel tohivad Eesti esindusvõistkonnas osaleda ainult Eesti kodakondsust omavad mängijad. Maailmameistrivõistlustel trio mänguviisis on Eesti esindusvõistkonnas õigus osaleda ühel välismaisel mängijal, kellele EPKL-i poolt väljastatud rahvusvaheline mängijalitsents on võistluse toimumise hetkeks kehtinud vähemalt kolm aastat. Antud tingimused kohalduvad ka vastavate tiitlivõistluste katsevõistlustele ja seda ka juhul, kui katsevõistluseks on Tiitlivõistlus ja eraldi katsevõistlust ei korraldata.

6.9. VÕISTLEJATE RIIETUS

6.9.1. Riietus peab vastama rahvusvaheliste võistlusreeglite nõuetele.

6.9.2. Mängijad peavad olema korrektselt riietunud, eriti on keelatud mängida palja ülakehaga ja ohutuse tagamiseks peavad mängijad kandma täielikult suletud jalatseid, mis kaitsevad varbaid ja kandu.

6.9.3. Mängijad, kes ei järgi eeltoodud reegleid, eemaldatakse pärast kohtuniku poolt tehtud hoiatust võistlustelt.

6.9.4. Tiitlivõistlustel, klubide karikavõistlusel ja katsevõistlustel peab ühe võistkonna mängijatel olema ühtne võistlusvorm (särk). 

6.9.5. Eestit rahvusvahelistel tiitlivõistlustel ja maavõistlustel esindavale võistkonnale antakse EPKL-i poolt võistlusvorm (särk).

6.10. MÄNGIJATE/VÕISTKONDADE ASETUSED

6.10.1. Tiitlivõistlustel tabelisse asetamisel arvestatakse jooksva aasta reitingupunkte, kehtib reitingutabel võistlusele eelneva kolmapäeva seisuga. Hooaja esimesel võistlusel arvestatakse eelnenud hooaja reitingutabelit. Võistkonna reitingupunktide arvestus (summeerimine) toimub alljärgnevalt: 

6.10.1.1. trio: 3 liikmeline võistkond – liidetakse mängijate punktid;

6.10.1.2. trio: 4 liikmeline võistkond – liidetakse 4 mängija punktid, jagatakse 4-ga ja korrutatakse 3-ga,

6.10.1.3. paarismäng: 2 liikmeline võistkond – liidetakse mängijate punktid;

6.10.1.4. paarismäng: 3 liikmeline võistkond – mängijate punktid liidetakse, jagatakse 3-ga ja korrutatakse 2-ga;

6.10.1.5. üksikmäng – mängija punktid.

6.10.2. Puulidesse loositakse tugevusgruppide alusel vastavalt puulide arvule. Loosimise viib läbi peakohtunik, kaasates EPKL-i juhatuse liikme ja mängijate esindaja. 

6.10.3. Kui vastavasisuline märge on toodud võistluskutses, võib võistkonnad puulidesse asetada ka nn „kalasaba“ süsteemi alusel. 

6.10.4. Šveitsi süsteemi kasutamisel asetatakse esimeses voorus pooled kõrgemate reitingupunktidega võistkonnad ja vastased loositakse (näiteks: kui on registreerunud 16 võistkonda, siis reitingu 1.-8. kohal olevad võistkonnad asetatakse ja neile loositakse vastasteks reitingu 9.-16. kohal olevad võistkonnad). Paaritu arvu võistkondade puhul jääb esimeses voorus vabaks üks loosiga määratavatest võistkondadest. 

6.11. VÕISTLUSTE LÄBIVIIMISE SÜSTEEMID

6.11.1. Võistlusel kasutatav võistlussüsteem peab tagama võitjate võimalikult õiglasema väljaselgitamise.

6.11.2. Mängupäevale ei ole soovitatav planeerida voore rohkem kui kaheksa (8) trio puhul ja üheksa (9) paaris- ja üksikmängu puhul. Suurema arvu mängude puhul soovitatakse puule alustada seisult 2:2 või jagada võistlused mitmele päevale. Erandkorras võib mängule või voorule kehtestada lõppemise aja, mille otsustab enne võistluste algust võistluste žürii ja teatab oma otsusest kohaselt kõigile mängijatele.

6.11.3. Mängudega puulides tuleb puulid moodustada nii, et edasi pääseks otse karikasüsteemi võistkondade arvuga 4-8-16-32 jne. On oluline, et igast puulist pääseks edasi sama arv võistkondi.

6.11.4. Puuli- ja karikasüsteemi puhul  on võistlussüsteem alljärgnev:

  • Võistkondade arv 6-8: 2 puuli, poolfinaal, finaal;
  • Võistkondade arv 9-11: 3 puuli, veerandfinaal (kus kahel võistkonnal vastane puudub), poolfinaal, finaal;
  • Võistkondade arv 12-16: 4 puuli, veerandfinaal, poolfinaal, finaal;
  • Võistkondade arv 17: 5 puuli, 1/8 finaal (kus kuuel võistkonnal vastane puudub), veerandfinaal, poolfinaal, finaal;
  • Võistkondade arv 18-20: 6 puuli, 1/8 finaal (kus neljal võistkonnal vastane puudub), veerandfinaal, poolfinaal, finaal;
  • Võistkondade arv 21-23: 7 puuli, 1/8 finaal (kus kahel võistkonnal vastane puudub), veerandfinaal, poolfinaal, finaal;
  • Võistkondade arv 24-32: 8 puuli, 1/8 finaal, veerandfinaal, poolfinaal, finaal;
  • Võistkondade arv 33-36: 9 puuli, 1/16 finaal (kus 14 võistkonnal vastane puudub), 1/8 finaal, veerandfinaal, poolfinaal, finaal;
  • Võistkondade arv 37-40: 10 puuli, 1/16 finaal (kus 12 võistkonnal vastane puudub), 1/8 finaal, veerandfinaal, poolfinaal, finaal;
  • Võistkondade arv 41-44: 11 puuli, 1/16 finaal (kus 10 võistkonnal vastane puudub), 1/8 finaal, veerandfinaal, poolfinaal, finaal.

6.11.5. Puulidele järgneva karikasüsteemi puhul tehakse karikatabelisse loosimine pärast puulide lõppemist kohapeal. Loosimise teeb võistluse peakohtunik žürii juuresolekul.

6.11.6. Puulide võitjad ja teised kohad võib loosida kohe segamini, kuid siiski nii, et sama puuli esimene ja teine koht (või vastavalt kolmas ja neljas koht) ei satuks karikasüsteemi esimeses ringis vastamisi. Kui võistlustel on 4 või 8 puuli, siis karikasüsteemi paigutamisel ei tohi sama puuli võistkonnad omavahel kohtuda enne finaali. 

6.11.7. Loosimise asemel võib võistkonnad karikasüsteemi paigutada ka vastavalt eelnevalt kindlaksmääratud puulide järjekorrale (nt 4 puuli korral A1-D2, D1-A2 jne), millest teavitatakse mängijaid enne võistluste algust.

6.11.8. Šveitsi süsteemis mängude läbiviimisel peab korraldav klubi tagama kohtunikutöö tõrgeteta ja mängude kulgu mittehäiriva korraldamise. Tiitlivõistlustel tuleb kasutada Šveitsi süsteemis arvestuse pidamiseks ühtset programmi, mille kasutusõigused on EPKL vastavaks hooajaks omandanud. Korraldav klubi peab tagama programmi kasutamiseks vajalike tehniliste võimaluste olemasolu ja tõrgeteta toimimise.

6.11.9. Šveitsi süsteemis mängitakse vähemalt 3 vooru, voorude arvu otsustab võistluste korraldaja sõltuvalt osalejate arvust ja teavitab sellest mängijaid enne võistluste algust. Paaritu arvu võistkondade puhul saab vabaks jäänud võistkond automaatse võidu tulemusega 13:7. Alates teisest voorust on vaba voor paremusjärjestuse lõpus asuval võistkonnal. NB! Ühel võistkonnal ei saa vaba voor olla kaks korda, sellisel juhul on vaba voor paremusjärjestuses eelneval võistkonnal.

6.11.10. Šveitsi süsteemi mängud toimuvad ajalimiidiga: üksikmäng 45 minutit + 1 snadivoor, paarismäng 60 minutit + 1 snadivoor, trio 75 minutit + 1 snadivoor, kui võistluse korraldaja ei ole määranud teisiti, millest teavitatakse mängijaid enne võistluste algust. Mängutulemus ei saa jääda viiki ehk võrdse tulemuse korral pärast snadivooru peetakse veel üks voor, mille käigus snadi ei tohi muutuda „surnuks“ (mängust väljas olevaks). Kui snadi läheb selle otsustava vooru jooksul määratletud mänguväljakult välja, pannakse see tagasi märgistatud asukohta või kui see ei olnud märgistatud, siis asetatakse see lähimasse kehtivasse asukohta, kust snadi väljakult välja läks.

6.11.11. Ajamängudes mängitakse kõik mängud kindlate piiridega mänguväljakutel. Iga mänguväljakut piiritlevat joont loetakse „surnud piiriks“. Uus voor loetakse alustatuks kohe, kui eelneva vooru viimane kuul on mängitud (st kuul on peatunud), mitte siis, kui järgneva vooru snadi on välja visatud. Snadi ja kuuli viskamiseks ettenähtud aeg on maksimaalselt 1 minut.

6.11.12. Kohtunik peab kõigile mängijatele kuuldavalt, kuid siiski mängu käiku mitte häirivalt, andma märku mänguajast 10 minutit enne mänguaja lõppu ja koheselt mänguaja lõppemisel. Soovituslikult võiks sekretariaadis olla ka kõigile nähtav kell. 

6.11.13. Šveitsi süsteemis paremusjärjestuse selgitamisel võetakse aluseks:

6.11.13.1. Võitude arv;

6.11.13.2. Buchholz’i number (BHN) - kõigi vastaseks olnud võistkondade võitude kogusumma;

6.11.13.3. Fine Buchholz’i number (fBHN) – kõigi vastaseks olnud võistkondade Buchholz’i numbrite kogusumma;

6.11.13.4. Võidetud punktide ja kaotatud punktide vahe (nt võitis 13, kaotas 9 = +4)

6.11.14. Kui pärast Šveitsi süsteemis toimunud eelringi jätkatakse võistlust karikasüsteemis, siis paigutatakse võistkonnad karikatabelisse eelringi paremusjärjestust arvestades (nt 1-16, 2-15 jne selliselt, et eelringi 2 parimat saavad kohtuda alles finaalis; loosimist ei toimu).

6.11.15. Tulistamisharjutuses viiakse võistlus läbi vastavalt tulistamisvõistluse reeglitele.

7. AUHINNAD

7.1. Eesti meistrivõistlustel autasustatakse esikolmikusse tulnud mängijad medaliga.

7.2. „Muudel“ võistlustel (p 3.3) peab korraldaja võistluskutses välja tooma auhinnad ja/või auhinnafondi suuruse.

7.3. Eesti meistrivõistluste osavõtumaksudest läheb 50% korraldajale ja 50% EPKL-i poolt kogutavasse reitingu kokkuvõtte auhinnafondi (eraldi meeste ja naiste reiting).

8. LOOBUMISKAOTUS JA PROTESTIDE ESITAMISE KORD

8.1. Võistlemisest (kas ühest mängust või kõigist edasistest mängudest) loobumise korral tuleb teavitada võistluste peakohtunikku, loobumiskaotuse andnud võistkonnale/võistlejale märgitakse mängu tulemuseks 0:13. 

8.2. Kui võistkond või mängija leiab, et tema huvid on kohtuniku otsuse tõttu tõsiselt kahjustatud, on tal õigus esitada protest. Võistkonna esindaja poolt allkirjastatud protest tuleb esitada võistluste peakohtunikule või korraldajale koheselt pärast mängu (hiljemalt 15 minuti jooksul mängu lõppemisest arvates), kui protest puudutab konkreetset mängusituatsiooni või koheselt pärast võistluste lõppu (15 minuti jooksul pärast viimase mängu lõppemist), kui protest puudutab võistluste korraldust.

8.3. Protest (näidisvorm on saadaval veebilehel www.petanque.ee) tuleb esitada koos 30 (kolmkümmend) euro suuruse tagatismaksuga.

8.4. Esitatud protest peab sisaldama vähemalt:

8.4.1. võistluse nimi;

8.4.2. kuupäev;

8.4.3. protesti esitamise kellaaeg;

8.4.4. protesti sisu;

8.4.5. protesti esitaja nimi ja allkiri;

8.4.6. protesti vastuvõtja nimi ja allkiri.

8.5. Protesti lahendab võistluste žürii mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 3 (kolme) päeva jooksul ning teatab otsusest kirjalikult protesti esitajale. Kui protest saab positiivse lahenduse esitaja jaoks, siis tagatismaks tagastatakse.

9. KARISTUSED EBAKORREKTSE KÄITUMISE KORRAL 

9.1. Mängija, kes eksib sportliku käitumise reeglite vastu, või veelgi hullem, näidates üles mitteaustust (nt. alkoholijoobes olek, jne) või vägivaldsust korraldajate, kohtunike, teiste mängijate või pealtvaatajate suhtes, saab karistatud sõltuvalt rikkumise suurusest ühe või mitme karistusega, mis on toodud alljärgnevalt:

9.1.1. Võistlustelt eemaldamine – karistuse määrab võistluse žürii, kelle otsus on lõplik;

9.1.2. Mängijalitsentsi tühistamine – ettepaneku teeb võistluse žürii, otsustab EPKL-i juhatus;

9.1.3. Auhindade mitte väljaandmine – karistuse määrab võistluse žürii, teatades sellest 48 tunni jooksul kirjalikult EPKL-i juhatusele (võistluse protokollis), millisel juhul kuuluvad auhinnad tagastamisele korraldajale.

9.2. Karistus, mis on rakendatud võistkonna ühe mängija suhtes,  võib laieneda ka tema võistkonna liikmetele. 

9.3. Kõik määratud karistused tuleb peakohtuniku poolt fikseerida võistluse protokollis ja protokoll edastada EPKL-i juhatusele juhendis määratud tähtaja jooksul.

9.4. Võistluselt eemaldatud mängija jääb ilma reitingupunktidest ja klubil, kelle liige mängija on, tuleb maksta trahvi kuni 50 eurot mängija kohta. Karistatud mängija ei saa enne osaleda järgmisel võistlusel, kui määratud trahv on tasutud. Trahvisumma jagatakse pooleks EPKL-i ja võistluse korraldaja vahel.

9.5. Võistluse peakohtunikul, pärast konsulteerimist žüriiga, on õigus mängud peatada halva ilma, pealtvaataja(te) käitumise või muude võistluse läbiviimist oluliselt häirivate asjaolude tõttu.

Käesolev juhend kehtib alates 1. jaanuarist 2020.