EPKL-i võistluste üldjuhend


EPKL-i VÕISTLUSTE LÄBIVIIMISE ÜLDJUHEND

1. ÜLDSÄTTED

1.1.Käesolev EPKL-i võistluste läbiviimise üldjuhend kohaldub järgnevatele EPKL-i ja/või EPKL-i liikmesklubide poolt korraldatavatele võistlustele:

1.1.1.MM ja EM katsevõistlused, Eestis korraldatavad ametlikud maavõistlused.

1.1.2.Reitinguvõistlused;

1.1.3.Tiitlivõistlused (Eesti meistrivõistlused üksikmängus, paarismängus, trios, segatrios, segapaarismängus, tulistamisharjutuses, klubide meistrivõistlused ja klubide karikavõistlused);

1.2.Võistlused toimuvad rahvusvaheliste reeglite järgi, millest võidakse teha kohalikele oludele sõltuvalt muudatusi (nt väljakute suurused jms). Tehtud muudatustest teatab võistluste peakohtunik hiljemalt enne võistluste algust.

2. VÕISTLUSTE KALENDER

2.1.EPKL-i võistluste kalendrisse kantakse rahvusvahelised tiitlivõistlused ja punktis 1.1. nimetatud võistlused. Veebilehel www.petanque.ee peetakse informatiivsena kalendrit ka kõikide muude Eestis korraldatavate võistluste ja huvipakkuvate välisvõistluste kohta vastavalt informatsiooni kättesaadavusele.

2.2.Võistluste kalendri koostab EPKL-i juhatus, küsides eelnevalt arvamuse liikmesklubidelt. Juhatus kinnitab välishooaja võistluste kalendri hiljemalt 01. aprilliks ning sisehooaja kalendri hiljemalt 01. oktoobriks ning teeb selle viivitamatult nähtavaks EPKL-i veebilehel.

3. VÕISTLUSTE FORMULEERINGUD

3.1.Tiitlivõistlused – osalemise eeltingimuseks on kehtiv mängijalitsents, lubatud on mängida ainult võistluskuulidega, tulemused lähevad reitinguarvestusse;

3.2.MM ja EM katsevõistlused, ametlikud maavõistlused – osalemise eeltingimuseks on kehtiv mängijalitsents, lubatud on mängida ainult võistluskuulidega, tulemused ei lähe reitinguarvestusse;

3.3.Reitinguvõistlused – tulemused lähevad reitinguarvestusse, võistleja ei pea omama  kehtivat mängijalitsentsi, on lubatud kasutada harjutuskuule

3.4.„Muud“ võistlused – tulemused ei lähe reitinguarvestusse, ei ole kohustuslik omada mängijalitsentsi, on lubatud kasutada harjutuskuule.

3.5.Võimalusel tuleb vältida punktides 3.1.-3.3 nimetatud võistluste kavandamist rahvusvaheliste tiitlivõistluste ja Euroopa klubide karikavõistlusega samale päevale.

4. LITSENTSIMÄÄRUSED

4.1. EPKL-il on FIPJP-i ja CEP-i liikmena ainuõigus Eestis anda välja rahvusvahelisi mängijalitsentse.

4.2. Mängijalitsentsi saab taotleda oma klubiliikmele EPKL-i liikmeks olev klubi, kes on tasunud EPKL-i liikmemaksu, mille suurus on kehtestatud EPKL-i üldkoosoleku otsusega. Liikmemaksu tasumiseks esitab EPKL liikmeks olevale klubile vastavasisulise arve.

4.3. Mängija tohib hooaja jooksul omada ainult ühte mängijalitsentsi, mis on välja antud EPKL-i või mõne muu FIPJP-i liikmeks oleva riigi alaliidu poolt vastavalt kehtestatud reeglitele. Mängijalitsentsi omav mängija tohib jooksval hooajal esindada ainult ühte klubi. Uueks hooajaks klubi vahetamisel peab olema eelmise klubi luba, mille andmisest ei tohi põhjendamatult keelduda.

4.4. EPKL-ilt mängijalitsentsi taotlemisega kinnitab mängija, et ta: 

4.4.1. tervislik seisund võimaldab tal osaleda petangivõistlustel;

4.4.2. nõustub tema isikuandmete töötlemisega seoses petangivõistluste korraldamisega;

4.4.3. annab EPKL-ile õiguse tasuta mitteärilisel eesmärgil petangi arendamiseks ja EPKL poolt kindlaks määratud muudel mõistlikel eesmärkidel kasutada ja volitada kolmandaid isikuid kasutama tema fotosid või tema kohta koostatud audiovisuaalseid ja visuaalseid materjale (kaasa arvatud nime, asjassepuutuvat statistikat, andmeid ja kujutisi) koos klubi nime, embleemi ja mängijasärgiga (sealhulgas särgisponsorite ja varustuse tootjate reklaamiga);

4.4.4. täidab FIPJP-i, CEP-i, EPKL-i ja tema klubi põhikirja, juhendeid, direktiive ning nende alusel ja nendega kooskõlas vastu võetud otsuseid;

4.4.5. on tutvunud EPKL-i mängijate staatust ja üleminekuid reguleeriva korraga;

4.4.6. hoidub igasugusest tegevusest, mis kahjustab või võib kahjustada EPKL-i või EPKL-i klubide poolt korraldatud võistluste aususe ja ausa mängu põhimõtet.

4.5. EPKL-i poolt väljastatud mängijalitsents kehtib kalendriaasta s.o. vastava aasta 01. jaanuarist - 31. detsembrini.

5. KEELATUD AINED

5.1. Võistlejatel on keelatud kõigi spordis lubamatute ainete kasutamine (nimekiri EOK
koduleheküljel alajaotuses spordimeditsiin ja antidoping). Võistluspaigas on keelatud viibimine ilmses joobeseisundis, samuti on keelatud suitsetamine mängu ajal (kehtib ka e-sigarettide kohta).

5.2. Võistluste peakohtunik kõrvaldab võistluste žürii otsusel võistlustelt võistleja, kes on alkoholijoobes või tarvitab muid spordis keelatud aineid.

6. VÕISTLUSTE KORRALDAMINE

6.1. ÜLDINE

6.1.1. Võistluspaigas peab olema sekretariaadi töökoht, kust saab teavet ja ka esmaabi (näiteks vähemalt autoapteek). Soovitav on ka riiete vahetamise ja (käte)pesemise koht võistluspaiga läheduses.

6.1.2. Korraldajatel tuleb informeerida WC asukohast.

6.1.3. Tiitlivõistlustel peab võistluspaigas olema Eesti Vabariigi lipp ja soovitavalt mängitakse avamisel ka Eesti Vabariigi hümni.

6.1.4. Tiitlivõistluste peakohtunik peab olema eelnevalt läbinud reeglite tutvustus-koolituse. Nimekiri koolituse läbinutest avaldatakse EPKL-i kodulehel.

6.2. VÕISTLUSELE REGISTREERIMINE

6.2.1. Võistlusele registreerimine toimub vastavalt võistluskutses märgitule. Reitinguarvestusse kuuluvatele võistlustele registreerimine lõpeb võistlusnädala neljapäeval kell 21.00. Registreerimine toimub aadressile juhatus@petanque.ee. Vähese osavõtjate arvu tõttu võistluse ärajäämisest teatatakse EPKL-i kodulehel www.petanque.ee hiljemalt võistlusnädala reedel kell 12.00. Loosi tulemused pannakse kodulehele üles hiljemalt võistlusnädala reedel kell 14.00.

6.2.2. Trios võib registreerida 4 mängijat ja paarismängus 3 mängijat. 

6.2.3. EPKL-i poolt välja antud mängijalitsentsi olemasolu kontrollib võistluste kohtunik nimekirja alusel, mis on avaldatud EPKL-i koduleheküljel ja mille kättesaadavus peab olema tagatud ka võistluspaigal. FIPJP-i poolt tunnustatud välisriigi alaliidu poolt välja antud rahvusvahelise mängijalitsentsi olemasolu ja kehtivuse tõendamise kohustus on sellise mängijalitsentsi esitanud mängijal.

6.3. OSAVÕTUMAKSUD

6.3.1. Juhatus kehtestab oma otsusega punktis 1.1 nimetatud võistluste osavõtumaksude piirmäärad ja avaldab need EPKL-i kodulehel enne iga sise- ja välishooaja algust. Trios registreeritud 4. ja paarismängus registreeritud 3. mängija peab samuti tasuma osavõtumaksu.

6.3.2. Eesti meistrivõistlustel ei nõuta osavõtumaksu eelmise aasta sama mänguviisi võitjatelt.

6.3.3. Eesti tiitlivõistluste osavõtutasudest läheb 50% EPKL-ile ja 50% korraldajaklubile. Muude reitinguvõistluste osavõtutasudest läheb välishooaja võistluste puhul 70% auhinnafondi ja 30% korraldajaklubile ning sisehooaja võistluste puhul 60% auhinnafondi ja 40% korraldajaklubile.

6.4. TEATAMINE

6.4.1. Võistluste korraldajad peavad esitama võistluskutse EPKLile vähemalt 10 kalendripäeva enne võistluste algust e-posti aadressile juhatus@petanque.ee. Võistluskutse peab sisaldama vähemalt:

 • võistluste nimi
 • korraldaja
 • kuupäev
 • toimumise koht
 • peakohtuniku nimi
 • võistlussüsteemi lühikirjeldus
 • auhinnad

6.4.2. Korraldaja klubi peab 2 päeva jooksul pärast võistluste lõppu saatma EPKL´ile võistluste protokolli e-posti aadressile juhatus@petanque.ee. Võistluste protokoll peab sisaldama vähemalt:

 • võistluste nimi, korraldaja, kuupäev, toimumise koht
 • võistluste peakohtuniku nimi
 • žürii liikmete nimed
 • määratud karistused
 • esitatud protestid
 • lõplik paremusjärjestus
 • soovituslikult fotod esikolmikust.

6.5. ŽÜRII

6.5.1. Võistluste žürii on 3-5 liikmeline ja selle moodustab võistluste korraldaja. Žüriisse kuuluvad peakohtunik, mängijate esindaja ja võistluste korraldajate esindaja. Kui kohtunik on korraldajate klubist, siis on ta ka automaatselt korraldajate esindaja ning sellisel juhul peab olema žüriis 2 mängijate esindajat. Tuleb jälgida, et korraldajaklubi esindatus žüriis oleks vähemuses.

6.5.2. Žürii otsused on lõplikud. Häälte võrdsuse korral otsustab peakohtuniku hääl.

6.6. VÄLJAKUD

6.6.1. Väljakud peavad olema võimalikult ühesugused kõigile võistlejatele.

6.6.2. Kui väljakud on maha märgitud (korraldaja märgib), siis peavad nende mõõtmed olema tiitlivõistluste, katsevõistluste ja maavõistluste korraldamisel 4 x 15 m ja teistel võistlustel soovituslikult 4 x 15 m, kuid minimaalselt 3 x 12 m. Nimetatud nõuded ei kehti sisehallides. Väljakute piirideks on soovitatav kasutada nööri. Pimedal ajal peab väljakutel olema küllaldane valgustus.

6.7. EPKL-i SPONSORITE REKLAAMID

6.7.1. Kõikidel EPKL-i võistluste kalendris olevatel Eestis toimuvatel tiitli- ja reitinguvõistlustel peab mänguväljaku juurde olema paigaldatud EPKL-i sponsorite reklaamtahvlid. Reklaamtahvlite olemasolu eest vastutab EPKL-i juhatus. 

6.8. VÄLISMAISED MÄNGIJAD

6.8.1. Välismaistel s.t. Eesti kodakondsust mitteomavatel mängijatel on õigus osaleda Eesti tiitlivõistlustel ja reitinguvõistlustel samadel tingimustel Eesti kodakondsust omavate mängijatega.

6.8.2. Ametlikul maavõistlusel on Eesti esindusvõistkonnas õigus osaleda välismaisel mängijal, kellele EPKL-i poolt väljastatud rahvusvaheline mängijalitsents on võistluse toimumise hetkeks kehtinud vähemalt kolm aastat.

6.8.3. Maailmameistrivõistlustel trio mänguviisis on Eesti esindusvõistkonnas õigus osaleda ühel välismaisel mängijal, kellele EPKL-i poolt väljastatud rahvusvaheline mängijalitsents on võistluse toimumise hetkeks kehtinud vähemalt kolm aastat. Maailmameistrivõistlustel paarismängus ja üksikmängus ning Euroopa meistrivõistlustel tohivad Eesti esindusvõistkonnas osaleda ainult Eesti kodakondsust omavad mängijad, kellele väljastatud rahvusvaheline mängijalitsents on võistluste toimumise hetkeks kehtinud vähemalt kuus kuud.

6.9. VÕISTLEJATE RIIETUS

6.9.1. Riietus peab vastama rahvusvaheliste võistlusreeglite nõuetele.

6.9.2. Mängijad peavad olema korrektselt riietunud, eriti on keelatud mängida palja ülakehaga ja ohutuse tagamiseks peavad mängijad kandma täielikult suletud jalatseid, mis kaitsevad varbaid ja kandu.

6.9.3. Tiitlivõistlustel, katsevõistlustel ja maavõistlustel peab ühe võistkonna mängijatel olema ühtne võistlussärk.

6.9.4. Mängijad, kes ei järgi eeltoodud reegleid, eemaldatakse pärast kohtuniku poolt tehtud hoiatust võistlustelt.

6.9.5. Eestit rahvusvahelistel tiitlivõistlustel esindavale võistkonnale antakse EPKL-i poolt võistlusvorm (särk).

6.10. MÄNGIJATE/VÕISTKONDADE ASETUSED JA VÕISTLUSTE LÄBIVIIMISE SÜSTEEMID

6.10.1. Tabelisse asetamisel arvestatakse jooksva aasta reitingupunkte, kehtib reitingutabel võistlusele eelneva kolmapäeva seisuga. Välishooaja esimesel võistlusel arvestatakse eelnenud sisehooaja reitingutabelit, sisehooaja esimesel võistlusel arvestatakse eelnenud välishooaja reitingutabelit. Võistkonna reitingupunktide arvestus (summeerimine) toimub alljärgnevalt: 

 • trio: 3 liikmeline võistkond – liidetakse mängijate punktid;
 • trio: 4 liikmeline võistkond – liidetakse 4 mängija punktid, jagatakse 4-ga ja korrutatakse 3-ga,
 • paarismäng: 2 liikmeline võistkond – liidetakse mängijate punktid;
 • paarismäng: 3 liikmeline võistkond – mängijate punktid liidetakse, jagatakse 3-ga ja korrutatakse 2-ga;
 • üksikmäng – mängija punktid.

6.10.2. Puulidesse loositakse tugevusgruppide alusel vastavalt puulide arvule. Loosimise viib läbi kolmeliikmeline komisjon koosseisus peakohtunik, EPKL-i juhatuse liige ja mängijate esindaja.

6.10.3. Kui vastavasisuline märge on toodud võistluskutses, võib võistkonnad puulidesse paigutada ka nn „kalasaba“ süsteemi alusel.

6.10.4. Puulidele järgneva karikasüsteemi puhul tehakse karikatabelisse loosimine pärast puulide lõppemist kohapeal. Loosimise teeb võistluse žürii.

6.10.5. Šveitsi süsteemi kasutamisel asetatakse esimeses voorus pooled kõrgemate reitingupunktidega võistkonnad ja vastased loositakse (näiteks: kui on registreerunud 16 võistkonda, siis reitingu 1.-8. kohal olevad võistkonnad asetatakse ja neile loositakse vastasteks reitingu 9.-16. kohal olevad võistkonnad). Paaritu arvu võistkondade puhul jääb esimeses voorus vabaks üks loosiga määratavatest võistkondadest. Kui pärast Šveitsi süsteemis toimunud eelringi jätkatakse võistlust karikasüsteemis, siis paigutatakse võistkonnad karikatabelisse eelringi paremusjärjestust arvestades (loosimist ei toimu).

6.10.6. Võistlusel kasutatav võistlussüsteem peab tagama võitjate võimalikult õiglasema väljaselgitamise.

6.10.7. Mängupäevale ei ole soovitatav planeerida voore rohkem kui kaheksa (8) trio puhul ja üheksa (9) paaris- ja üksikmängu puhul. Suurema arvu mängude puhul soovitatakse puule alustada seisult 2:2 või jagada võistlused mitmele päevale. Erandkorras võib mängule või voorule kehtestada lõppemise aja, mille otsustab enne võistluste algust võistluste žürii ja teatab oma otsusest kohaselt kõigile mängijatele.

6.10.8. Šveitsi süsteemis mängude läbiviimisel peab korraldav klubi tagama kohtunikutöö tõrgeteta ja mängude kulgu mittehäiriva korraldamise. Reitingu arvestusse kuuluvatel võistlustel tuleb kasutada Šveitsi süsteemis arvestuse pidamiseks ühtset programmi, mille kasutusõigused on EPKL vastavaks hooajaks omandanud. Korraldav klubi peab tagama programmi kasutamiseks vajalike tehniliste võimaluste olemasolu ja tõrgeteta toimimise.  

6.10.9. Mängudega puulides tuleb need moodustada nii, et edasi pääseks otse karikasüsteemi võistkondade arvuga 4-8-16-32 jne. On oluline, et igast puulist pääseks edasi sama arv võistkondi.

6.10.10. Võistluste jätkamisel puuli-süsteemis loositakse vastavalt puulide arvule paremusjärjestuses esimesed võistkonnad eri puulidesse, siis paremusjärjestuses järgnevad jne. Jätkates karikasüsteemis, võib puulide võitjad ja teised kohad loosida kohe segamini, kuid siiski nii, et sama puuli esimene ja teine koht (või vastavalt kolmas ja neljas koht) ei satuks esimeses ringis vastamisi. Kui võistlustel on 4 või 8 puuli, siis karikasüsteemi paigutamisel ei tohi sama puuli võistkonnad omavahel kohtuda enne finaali.

6.10.11. Karikasüsteemis võib paarid loosida iga ringi järel või ühekordselt ja edasised karikaringid toimuvad tabeli järgi. Korraldaja peab teatama enne võistluste algust, kuidas toimub loosimine võistluste käigus.

6.10.12. Kui võistlus toimub segasüsteemis (üks puuli ring ja karikasüsteem), siis on võistlussüsteem alljärgnev:

Võistkondade arv 6-8: 2 puuli, poolfinaal, finaal;

Võistkondade arv 9-11: 3 puuli, veerandfinaal (kus kahel võistkonnal vastane puudub), poolfinaal, finaal;

Võistkondade arv 12-16: 4 puuli, veerandfinaal, poolfinaal, finaal;

Võistkondade arv 17: 5 puuli, 1/8 finaal (kus kuuel võistkonnal vastane puudub), veerandfinaal, poolfinaal, finaal;

Võistkondade arv 18-20: 6 puuli, 1/8 finaal (kus neljal võistkonnal vastane puudub), veerandfinaal, poolfinaal, finaal;

Võistkondade arv 21-23: 7 puuli, 1/8 finaal (kus kahel võistkonnal vastane puudub), veerandfinaal, poolfinaal, finaal;

Võistkondade arv 24-32: 8 puuli, 1/8 finaal, veerandfinaal, poolfinaal, finaal;

Võistkondade arv 33-36: 9 puuli, 1/16 finaal (kus 14 võistkonnal vastane puudub), 1/8 finaal, veerandfinaal, poolfinaal, finaal;

Võistkondade arv 37-40: 10 puuli, 1/16 finaal (kus 12 võistkonnal vastane puudub), 1/8 finaal, veerandfinaal, poolfinaal, finaal;

Võistkondade arv 41-44: 11 puuli, 1/16 finaal (kus 10 võistkonnal vastane puudub), 1/8 finaal, veerandfinaal, poolfinaal, finaal.

6.10.13. Šveitsi süsteemis mängitakse vähemalt 3 vooru, voorude arvu otsustab võistluste korraldaja sõltuvalt osalejate arvust ja teavitab sellest mängijaid enne võistluste algust. Paaritu arvu võistkondade puhul saab vabaks jäänud võistkond automaatse võidu. Alates teisest voorust on vaba voor paremusjärjestuse lõpus asuval võistkonnal. NB! Ühel võistkonnal ei saa vaba voor olla kaks korda, sellisel juhul on vaba voor paremusjärjestuses eelneval võistkonnal.

6.10.14. Šveitsi süsteemi mängud toimuvad ajalimiidiga: üksikmäng 40 minutit + 1 snadivoor, paarismäng ja trio 60 minutit + 1 snadivoor. Võrdse tulemuse korral pärast snadivooru peetakse veel üks voor, mille käigus snadi ei tohi muutuda „surnuks“ (mängust väljas olevaks). Kui snadi läheb selle otsustava vooru jooksul määratletud mänguväljakult välja, pannakse see tagasi märgistatud asukohta või kui see ei olnud märgistatud, siis asetatakse see lähimasse kehtivasse asukohta, kust snadi väljakult välja läks.

6.10.15. Kohtunik peab kõigile mängijatele kuuldavalt, kuid siiski mitte mängu käiku häirivalt, andma märku mänguajast 10 minutit enne mänguaja lõppu ja koheselt mänguaja lõppemisel. Soovituslikult võiks sekretariaadis olla ka kõigile nähtav kell.

6.10.16. Ajamängudes mängitakse kõik mängud kindlate piiridega mänguväljakutel. Iga mänguväljakut piiritlevat joont loetakse „surnud piiriks“. Uus voor loetakse alustatuks kohe, kui eelneva vooru viimane kuul on mängitud (mitte siis, kui snadi on välja visatud). Snadi ja kuuli viskamiseks ettenähtud aeg on maksimaalselt 1 minut.

6.10.17. Šveitsi süsteemis paremusjärjestuse selgitamisel võetakse aluseks:

 • Võitude arv;
 • Buchholzi punktid - kõigi vastaseks olnud võistkondade võitude koguarv;
 • Võidetud punktide ja kaotatud punktide vahe (nt võitis 13, kaotas 9 = +4)

6.10.18. Pärast Šveitsi süsteemi jätkub võistlus karikasüsteemis, kus paremusjärjestuse kohad 1-8 jätkavad mänge esikohale, kohad 9-16 jätkavad mänge üheksandale kohale, kohad 17-24 jätkavad mänge seitsmeteistkümnendale kohale jne.

6.10.19. Tulistamisharjutuses viiakse võistlus läbi vastavalt tulistamisvõistluse reeglitele.

7. AUHINNAD

7.1. Eesti meistrivõistlustel autasustatakse esikolmikusse tulnud mängijad medaliga.

7.2. Reitinguvõistlustel peab korraldaja võistluskutses välja tooma auhinnad ja nende väärtuse, kusjuures esikolmikule peab olema tagatud auhinnafond vähemalt 70% ulatuses osavõtumaksudest välishooaja võistluste puhul ja vähemalt 60% sisehooaja võistluste puhul.

7.3. Välishooaja Eesti meistrivõistluste osavõtumaksudest läheb 50% korraldajale ja 50% EPKL-i poolt kogutavasse välishooaja reitingu kokkuvõtte auhinnafondi (meeste ja naiste reiting).

8. LOOBUMISKAOTUS JA PROTESTIDE ESITAMISE KORD

8.1. Loobumiskaotuse andnud võistkond/võistleja (tulemus 0:13) kõrvaldatakse võistlustelt. Loobumisel jääb võistkond/võistleja ilma oma kohast ja teised võistkonnad/võistlejad liiguvad koha võrra edasi. Võistlustest loobumise korral tuleb teavitada võistluste peakohtunikku. Kui võistkond või võistleja lahkub võistlustelt (ka teavitamise korral), rakendatakse loobunud võistkonna/võistleja suhtes alljärgnevaid trahve: 

 • üksikmängus 13.- EUR
 • paarismängus 26.- EUR
 • trios 39.- EUR

Trahvi määrab võistluse korraldaja. Määratud trahvisumma ja selle tasumise/mittetasumise kohta tehakse märge võistluse protokolli. Trahve ei rakendata vaid Eesti saarte praamile minejatele või muul võistluste žürii hinnangu kohasel mõjuval põhjusel (nt terviserike, viimase kohamängu eeldatavalt väga pikk ooteaeg ja seejärel pikk teekond koju vms). Mängija, kes ei ole eeltoodud trahvi võistluse korraldajale või EPKL-ile tasunud, ei saa enne trahvi tasumist järgmistel võistlustel osaleda (vastutab järgmiste võistluste korraldaja). Trahvisumma jagatakse võrdselt EPKLi ja trahvi määranud võistluse korraldaja vahel.

8.2. Kui võistkond või mängija leiab, et tema huvid on kohtuniku otsuse tõttu tõsiselt kahjustatud, on tal õigus esitada protesti. Võistkonna esindaja poolt allkirjastatud protest tuleb esitada võistluste peakohtunikule või korraldajale koheselt pärast mängu (hiljemalt 15 minuti jooksul mängu lõppemisest arvates), kui protest puudutab konkreetset mängusituatsiooni või koheselt pärast võistluste lõppu (15 minuti jooksul pärast viimase mängu lõppemist), kui protest puudutab võistluste korraldust.

8.3. Protest (näidisvorm on saadaval veebilehel www.petanque.ee) tuleb esitada koos 30 (kolmkümmend) euro suuruse tagatismaksuga.

8.4. Esitatud protest peab sisaldama vähemalt:

 • võistluse nimi;
 • kuupäev;
 • protesti esitamise kellaaeg;
 • protesti sisu;
 • protesti esitaja nimi ja allkiri;
 • protesti vastuvõtja nimi ja allkiri.

8.5. Protesti lahendab võistluste žürii mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 3 (kolme) päeva jooksul ning teatab otsusest kirjalikult protesti esitajale. Kui protest saab positiivse lahenduse esitaja jaoks, siis tagatismaks tagastatakse.

9. KARISTUSED EBAKORREKTSE KÄITUMISE KORRAL 

9.1. Mängija, kes eksib sportliku käitumise reeglite vastu, või veelgi hullem, näidates üles mitteaustust (nt. alkoholijoobes olek, jne) või vägivaldsust korraldajate, kohtunike, teiste mängijate või pealtvaatajate suhtes, saab karistatud sõltuvalt rikkumise suurusest ühe või mitme karistusega, mis on toodud alljärgnevalt:

9.1.1. Võistlustelt eemaldamine – karistuse määrab võistluse žürii, kelle otsus on lõplik;

9.1.2. Mängijalitsentsi tühistamine – ettepaneku teeb võistluse žürii, otsustab EPKL-i juhatus;

9.1.3. Auhindade mitte väljaandmine – karistuse määrab võistluse žürii, teatades sellest 48 tunni jooksul kirjalikult EPKL-i juhatusele (võistluse protokollis), millisel juhul kuuluvad auhinnad tagastamisele korraldajale.

9.2. Karistus, mis on rakendatud võistkonna ühe mängija suhtes,  võib laieneda ka tema võistkonna liikmetele.

9.3. Kõik määratud karistused tuleb peakohtuniku poolt fikseerida võistluse protokollis ja protokoll edastada EPKL-i juhatusele juhendis määratud tähtaja jooksul.

9.4. Võistluselt eemaldatud mängija jääb ilma reitingupunktidest ja klubil, kelle liige mängija on, tuleb maksta trahvi 13.- eurot mängija kohta. Karistatud mängija ei saa enne osaleda järgmisel võistlusel, kui määratud trahv on tasutud.

9.5. Trahvisumma jagatakse pooleks EPKL-i ja võistluse korraldaja vahel.

Käesolev juhend on kinnitatud EPKL-i juhatuse poolt 27. aprillil 2018.a ja kehtib alates 01. maist 2018.a.