Välishooaja üldjuhend 2016


EPKL VÄLISHOOAJA VÕISTLUSTE LÄBIVIIMISE JUHEND 01.mai – 30.oktoober 2016.a.


1. ÜLDSÄTTED

1.1. Antud võistluste läbiviimise juhend laieneb kõigile EPKL-i klubidele ja EPKL-i egiidi all võistluskalendris olevatele võistlustele.
1.2. Käesoleva juhendi järgi võistluste läbiviijaks on EPKL, mõni EPKL-i klubi või mitu klubi koos.
1.3. Võistlused toimuvad rahvusvaheliste reeglite järgi.

2. VÕISTLUSTE KALENDER

2.1. Võistluste kalendrisse kantakse tähtsamad rahvusvahelised võistlused ja klubide poolt taotletud kodumaised võistlused.
2.2. Võistluste kalender koostatakse järgmiselt:
2.2.1. 15. märtsiks kinnitab EPKL-i juhatus võistluste kalendri. 
2.2.2. Kinnitatud ja lõplik võistluste kalender saadetakse vahetult kõigile klubidele.
2.3. Võistluste kalendri muudatustest peab korraldaja omal kulul teatama EPKL-le ja kõigile klubidele vähemalt üks kuu enne võistluste toimumise aega. Vastasel korral kaotab klubi õiguse võistluste korraldamiseks järgmisel aastal.

3. VÕISTLUSTE FORMULEERINGUD

3.1. Litsentsivõistlused - võistlused, kus peab olema kehtiv petankeri litsents ja mängitakse võistluskuulidega, sealhulgas:
3.1.1. Tiitlivõistlused (Eesti meistrivõistlused üksikmängus, paarismängus, trios, segatrios, segapaarismängus, tulistamises, klubide karikas).
3.1.2 MM ja EM katsevõistlused, ametlikud maavõistlused.
3.2. Reitinguvõistlused - võistlused, kus antakse reitingupunkte ja mis on võistluste kalendrisse ära märgitud reitinguvõistlustena (ei pea omama litsentsi). Lubatud kasutada harjutuskuule.
3.3. „Muud“ võistlused - võistlused, kus ei ole kohustuslik omada petankeri litsentsi. Lubatud kasutada harjutuskuule.
3.4. Samal päeval tohib olla ainult üks litsentsivõistlus (kehtib Eestis korraldatavatele võistlustele). Tiitlivõistluste ja Euroopa klubide karikaga samal päeval ei tohi korraldada muid litsentsivõistlusi.

4. LITSENTSIMÄÄRUSED

4.1. Litsentsi saab taotleda EPKLi liikmeks olev klubi, kes on tasunud EPKLi aasta liikmemaksu 150€ (peab olema tasutud 1. maiks 2016 a.)  Hooaja jooksul saab petanker litsentsi vaid ühest klubist.
4.2. Litsentsi olemasolu kontrollib võistluste kohtunik nimekirja alusel, mis on EPKLi poolt kinnitatud (koduleheküljel olemas). Nimekiri peab asuma ka võistluspaigal.
4.3. 2016. aasta EPKL-i petankeri litsentsimaks on 25 EUR (18. a. ja vanemad), 5 EUR (sündinud 1999 ja nooremad) ja 15 EUR (ühekordne litsents). Ühekordne litsents kehtib ühel võistlusel osalemiseks.
4.4. Litsentsi omav mängija tohib jooksval hooajal esindada ainult ühte klubi ja klubi vahetamisel peab olema eelmise klubi luba. 
4.5. Litsentsiga mängijana kinnitan, et: 
minu tervislik seisukord lubab mul osaleda petangivõistlustel;
olen nõus, et minu isikuandmeid töödeldakse seoses petangivõistluste korraldamisega;
annan EPKL-le õiguse tasuta mitteärilisel eesmärgil petangi arendamiseks ja EPKL poolt kindlaks määratud muudel mõistlikel eesmärkidel kasutada ja volitada kolmandaid isikuid kasutama minu fotosid ja minu kohta koostatud audiovisuaalseid ja visuaalseid materjale (kaasa arvatud minu nime, asjassepuutuv statistika, andmed ja kujutised) koos klubi nime, embleemi ja mängijasärgiga (sealhulgas särgisponsorite ja varustuse tootjate reklaamiga);
täidan F.I.P.J.P, CEP, EPKL ja klubi põhikirja, juhendeid, direktiive ning nende alusel ja nendega kooskõlas vastu võetud petangialaseid otsuseid;
olen tutvunud EPKL mängijate staatust ja üleminekuid reguleeriva korraga;
hoidun igasugusest käitumisest, mis kahjustab või võib kahjustada EPKL-i või EPKL-i klubide poolt organiseeritud või korraldatud võistluste aususe põhimõtet, ning kohustun tegema EPKL-ga täielikku koostööd võitlemaks selliste tegude vastu.
4.6. EPKL petankeri litsents kehtib 01.mai 2016 - 30.aprill 2017, v.a. ühekordne litsents, mis kehtib vaid ühel litsentsivõistlusel osalemiseks.

5. KEELATUD AINED

5.1. Võistlejatel on keelatud kõigi spordis lubamatute ainete kasutamine (nimekiri EOK
koduleheküljel alajaotuses spordimeditsiin ja antidoping) Võistluspaigas on keelatud viibimine ilmses joobeseisundis, suitsetamine mängu ajal. 
5.2. Võistluste peakohtunik kõrvaldab võistluste žürii otsusel võistlustelt võistleja, kes on alkoholijoobes või tarvitab muid spordis keelatud aineid. Karistused on toodud punktis 9.

6. VÕISTLUSTE KORRALDAMINE

6.1. ÜLDINE

6.1.1. Võistluspaigas peab olema sekretariaadi töökoht, kust võib saada teavet ja ka esmaabi (näiteks vähemalt autoapteek). Soovitav on ka riiete vahetamise ja pesemise koht võistluspaiga läheduses.
6.1.2. Korraldajatel tuleb informeerida WC asukohast.
6.1.3 Tiitlivõistlustel peab võistluspaigas olema Eesti Vabariigi lipp ja soovitavalt mängitakse avamisel ka Eesti Vabariigi hümni.

6.2. ÜLESANDMINE

6.2.1. Ülesandmine toimub vastavalt võistluskutses märgitule. Reitinguvõistlustele registreerimine lõpeb võistlusnädala neljapäeval kell 21.00. Registreerimine toimub aadressile juhatus@petanque.ee. Vähese osavõtjate arvu puhul antakse võistluse ärajäämisest internetiaadressil www.petanque.ee infot hiljemalt võistlusnädala reedel kell 12. Loosi tulemused pannakse kodulehele üles hiljemalt võstlusnädala reedel kell 14.00.
6.2.2 Trios võib registreerida 4 mängijat ja paarismängus 3 mängijat.

6.3. OSAVÕTUMAKSUD

6.3.1. Eesti meistrivõistluste osavõtumaks on mitte rohkem kui 10 eurot ja reitinguvõistluste osavõtumaks mitte rohkem kui 8 eurot petankeri kohta, juunioridel 2 eurot. Teistel võistlustel piirangut pole.
Trios ja paarismängus ülesantud 4.-s ja 3.-s mängija peab samuti tasuma osavõtumaksu.
6.3.2. Eesti meistrivõistlustel ei nõuta osavõtumaksu eelmise aasta võitjatelt. 
6.3.3. Eesti meistrivõistluste osavõtutasudest läheb 50% EPKL-ile ja 50% korraldaja klubile. Muude reitinguvõistluste osavõtutasudest läheb 70% auhinna fondi ja 30% korraldaja klubile.
 
6.4. TEATAMINE

6.4.1. Võistluste korraldajad peavad esitama võistluskutse EPKLile vähemalt 10 kalendripäeva enne võistluste algust aadressile juhatus@petanque.ee
Võistluskutse sisaldab:
• võistluste nimi
• korraldaja
• kuupäev
• toimumise koht
• peakohtuniku nimi
• auhinnad
Korraldaja klubi peab 48 tunni jooksul pärast võistluste lõppu saatma EPKL´ile võistluste protokolli, Lisa 1 (kodulehelt) e-mailile: juhatus@petanque.ee
Võistluste protokoll sisaldab:
• võistluste nimi, korraldaja, kuupäev, toimumise koht
• võistluste peakohtuniku nimi
• žürii liikmete nimed
• määratud karistused
• esitatud protestid
• lõplik paremusjärjestus
• võistluste tulemused, lisaks soovituslikult fotod esikolmikust.

6.5. ŽÜRII

6.5.1. Žürii on 3-5 liikmeline ja moodustab võistluste korraldaja. Sinna kuuluvad peakohtunik, mängijate esindaja ja võistluste korraldajate esindaja. Kui kohtunik on korraldajate klubist, siis on ta ka automaatselt korraldajate esindaja ning sellisel juhul peab olema žüriis 2 mängijate esindajat. Tuleb jälgida, et korraldaja klubi esindatus oleks vähemuses. Žürii otsused on lõplikud. Häälte võrdsuse korral otsustab esimehe hääl. Litsentsivõistluste peakohtunik peab olema eelnevalt läbinud reeglite tutvustus-koolituse (kehtib ainult Eestis). Nimekiri kodulehel.

6.6. VÄLJAKUD

6.6.1. Väljakud peavad olema võimalikult ühesugused kõigile võistlejatele.
6.6.2. Kui väljakud on maha märgitud (korraldaja märgib), siis peavad nende mõõtmed olema tiitlivõistluste, katsevõistluste ja maavõistluste korraldamisel 4 x 15 m ja teistel võistlustel soovituslikult 4 x 15 m (miinimum 3 x 12 m, va. sisehallides). Väljakute piirideks on soovitatav kasutada nööri. Pimedal ajal peab väljakutel olema küllaldane valgustus.

6.7 EPKL´i SPONSORITE REKLAAMID

6.7.1 Kõikidel EPKL´i kalendris olevatel Eestis toimuvatel reitingu – ja litsentsivõistlustel peab mänguväljaku juures olema paigaldatud EPKL sponsorite logod. Logode eest vastutab EPKLi juhatus. 

6.8 VÄLISMAISED PETANKERID

6.8.1. „Muudel“ võistlustel ei ole piiranguid.
6.8.2. Rahvusvahelistel tiitlivõistlustel ja Eesti esindusvõistkondades tohivad osaleda ainult Eesti kodakondsust omavad petankerid. 
6.8.3. Eesti meistrivõistlustel ja klubide karikal peab olema kehtiv EPKL-i litsents.

6.9. VÕISTLEJATE RIIETUS

6.9.1. Riietus peab vastama rahvusvaheliste võistlusmääruste nõuetele.
6.9.2. Mängijad peavad olema kultuurselt riietatud.
6.9.3. Paljajalu või rannajalatsites võistlemine (plätud) on keelatud. (NB! võib mängida lahtistes sandaalides, kuid sokid jalas.)
6.9.4. Tiitlivõistlustel, katsevõistlustel ja maavõistlustel peab mängijatel olema ühtne võistlussärk. 
6.9.5 Mängijad, kes ei järgi määruse punkte 6.9.1. kuni 6.9.4. eemaldatakse pärast kohtuniku poolt tehtud hoiatust võistlustelt. Karistused on toodud punktis 9. 
6.9.6 Eestit tiitlivõistlustel esindavale võistkonnale antakse EPKL´i poolt võistlusvorm (särk).

6.10. MÄNGIJATE/VÕISTKONDADE ASETUSED JA VÕISTLUSTE LÄBIVIIMISE SÜSTEEMID

6.10.1. Tabelisse asetamisel arvestatakse jooksva aasta reitingupunkte. 
Reitingupunktide arvestus (summeerimine) loosimiseks puulidesse toimub alljärgnevalt: 
a) trio 3 liikmeline – liidetakse mängijate punktid,
b) trio 4 liikmeline – liidetakse 4 mängijate punktid, jagatakse 4-ga ja korrutatakse 3-ga,
c) duppel 2 liikmeline – liidetakse mängijate punktid,
d) duppel 3 liikmeline – mängijate punktid liidetakse, jagatakse 3-ga ja korrutatakse 2-ga,
e) singel – mängija punktid.
6.10.1.1. Puulidesse loositakse tugevusgruppide alusel vastavalt puulide arvule. Karikasüsteemi loositakse peale puulide lõppu koha peal. Loosimise teostab võistluste žürii. Kehtib võistlustele eelneva kolmapäeva seisuga reitingutabel. Välishooaja esimesel võistlusel arvestatakse 2015/2016 aasta sisehooaja reitingutabelit.
Šveitsi süsteemi puhul asetatakse esimeses voorus pooled kõrgemate reitingupunktidega võistkonnad ja vastased loositakse. (Nt 16 võistkonda, siis reitingu 1-8 kohad asetatakse ja neile loositakse vastasteks reitingu 9-16 kohad)Paaritu arvu tiimide puhul jääb esimeses voorus vabaks üks loosiga määratavatest tiimidest.
6.10.2. Petanque on võistlus kahe võistkonna/mängija vahelisest paremusest.
6.10.3.Võistluste läbiviimise süsteemid peavad tagama võitjate võimalikult õiglasema väljaselgitamise.
6.10.4. Mängupäevale ei ole soovitatav planeerida voore rohkem kui kaheksa (8) trios ja üheksa (9) paaris- ja üksikmängus. Suurema hulga mängude puhul soovitatakse puule alustada seisult 2:2 või jagada võistlused mitmele päevale. Erandkorras võib mängule või voorule kehtestada lõppemise aja. Selle otsustab enne võistluste algust võistluste žürii.
6.10.5. Võistlused võib läbi viia mängudega puuli-süsteemis, karikasüsteemis või nende ühendusena segasüsteemis. Reitinguvõistlusel võib klubi soovi korral kasutada ka Šveitsi süsteemi. Šveitsi süsteemi mängides võib võistluse kohtunik olla kirjas varumängijana ja osaleda mängudes alates karikasüsteemist. 
6.10.6. Mängudega puulides üritatakse need moodustada nii, et edasi pääseks otse karikasüsteemi võistkondade arvuga 4-8-16-32 jne.. Tähtis on, et igast puulist pääseks edasi sama arv võistkondi või mängijaid.
6.10.7. Võistluste jätkamisel puuli-süsteemis loositakse esimesed võistkonnad eri puulidesse, siis teised jne. Jätkates karikasüsteemis võib puulide võitjad ja teised kohad loosida kohe segamini, kuid siiski nii, et sama puuli esimesed ja teised ei satuks esimeses ringis vastamisi. Kui võistlustel on 4 või 8 puuli, siis karikasüsteemi paigutamisel ei tohi sama puuli võistkonnad omavahel kohtuda enne finaali.
6.10.8. Võistlustel, kus osaleb vähemalt 33 või rohkem võistkonda jätkatakse 1/16
karikafinaalidega.
6.10.9. Karikasüsteemis võib paarid loosida iga ringi järel või ühekordselt ja edasised karikaringid toimuvad tabeli järgi. Korraldajad peavad teatama enne võistluste algust, kuidas toimub loosimine võistluste käigus.
6.10.10. Kui mängitakse üks puuli ring, siis on võistlussüsteem alljärgnev:
Võistkondade arv 6-8: 2 puuli, poolfinaal, finaal.
Võistkondade arv 9-11: 3 puuli, veerandfinaal (kus kahel võistkonnal vastane puudub), poolfinaal, finaal.
Võistkondade arv 12-16: 4 puuli, veerandfinaal, poolfinaal, finaal.
Võistkondade arv 17: 5 puuli, veerandfinaal (kus kuuel võistkonnal vastane puudub), poolfinaal, finaal.
Võistkondade arv 18-20: 6 puuli, 1/8 finaal (kus neljal võistkonnal vastane puudub), veerandfinaal, poolfinaal, finaal.
Võistkondade arv 21-23: 7 puuli, 1/8 finaal (kus kahel võistkonnal vastane puudub), veerandfinaal, poolfinaal, finaal.
Võistkondade arv 24-32: 8 puuli, 1/8 finaal, veerandfinaal, poolfinaal, finaal.
Võistkondade arv 33-36: 9 puuli, 1/16 finaal (kus 14 võistkonnal vastane puudub), 1/8 finaal, veerandfinaal, poolfinaal, finaal.
Võistkondade arv 37-40: 10 puuli, 1/16 finaal (kus 12 võistkonnal vastane puudub), 1/8 finaal, veerandfinaal, poolfinaal, finaal.
Võistkondade arv 41-44: 11 puuli, 1/16 finaal (kus 10 võistkonnal vastane puudub), 1/8 finaal, veerandfinaal, poolfinaal, finaal.

6.10.11. Šveitsi süsteemis mängitakse neli vooru kui võistkondi on paarisarv, paaritu arvu võistkondade puhul kohtuvad viiendas voorus seni vabad olnud võistkonnad ja ülejäänud võistkonnad on vabad. Vaba voor on paremusjärjestuse keskel asuval võistkonnal. NB! Üks võistkond ei saa vabas voorus olla kaks korda.
Šveitsi süsteemi mängud toimuvad ajalimiidiga, individuaal 40 minutit + 1 snadi, duppel ja trio 60 minutit + 1 snadi. Viigilise seisu korral mängitakse lisaks veel üks snadivoor. Kohtunik peab 10 minutit enne mänguaja lõppu andma märku. Soovituslikult võiks sekretariaadis olla ka kõigile nähtav kell. Ajamängudes kõrvalväljak on nn „surnud tsoon“
Peale Šveitsi süsteemi jätkub võistlus karikasüsteemis, kus paremusjärjestuse kohad 1-8 jätkavad mänge esikohale, kohad 9-16 jätkavad mänge üheksandale kohale, kohad 17-24 jätkavad mänge seitsmeteistkümnendale kohale jne.

6.10.12. Tulistamises viiakse võistlus läbi vastavalt tulistamisvõistluse reeglitele.

7. AUHINNAD

7.1. Eesti meistrivõistlustel saavad esikolmikusse tulnud mängijad medali.
7.2. Reitinguvõistlustel peab korraldaja võistluskutses välja tooma auhinnad ja nende väärtuse, kusjuures esikolmikule peab olema tagatud auhinnafond 70% ulatuses osavõtumaksudest.
7.3. Eesti meistrivõistluste osalustasudest läheb 50% korraldajale ja 50% hooaja reitingu kokkuvõtte auhinnafondi (meeste, naiste ja juunioride reiting).

8. LOOBUMISKAOTUS JA PROTESTIDE ESITAMISE KORD

8.1. Loobumiskaotuse andnud võistkond/võistleja (tulemus 0:13) kõrvaldatakse võistlustelt. Loobumisel jääb võistkond/võistleja ilma oma kohast ja teised võistkonnad/võistlejad liiguvad koha võrra edasi. Võistlustest loobumise korral tuleb teavitada võistluste peakohtunikku. Kui võistkond/ või võistleja lahkub võistlustelt (ka teavitamise korral), rakendatakse loobunud võistkonna/ võistleja suhtes alljärgnevaid trahve: 
üksikmängus 13.- EUR
paarismängus 26.- EUR
trios 39.- EUR
Trahve ei rakendata vaid Eesti saarte praamile minejatele. Järgmisel võistlusel ei saa enne osaleda kui trahv pole makstud (vastutab järgmiste võistluste korraldaja)Erandkorras ja mõjuval põhjusel on võimalik võistluste žürii teadmisel ja otsusel loobuda viimasest mängust ilma trahvi saamata. (Näit. juhul kui kohamängu peab väga pikalt ootama ja ees on pikk teekond).  
Trahvisumma läheb pooleks EPKLi ja korraldaja vahel. 
8.2. Kui üks võistkond või petanker leiab, et tema huvid on kohtunike otsuste või mängu keskel, mis tahes olukorra tõttu tõsiselt kahjustatud, peab see võistkond esitama protesti.
Võistkonna esindaja poolt allkirjastatud protest tuleb esitada võistluste peakohtunikule või korraldajale kohe pärast mängu (15 minuti jooksul,kui tegemist on konkreetse mänguga) või peale võistluste lõppu (15 minuti jooksul, kui tegemist on mängupäevaga). 

Protest (Lisa 2) esitatakse koos tagatismaksuga 30.- (kolmkümmend euri). 
Protestil peab olema kirjas: 
• võistlustenimi
• kuupäev 
• kellaaeg
• protesti sisu
• esitaja nimi ja allkiri
• vastuvõtja allkiri

Protesti lahendab võistluste žürii mõistliku aja jooksul, aga mitte hiljem kui kolme päeva jooksul ning teatab otsusest kirjalikult protesti esitajale. 
Kui protest saab positiivse lahenduse esitaja jaoks, siis tagatismaks tagastatakse.

9. KARISTUSED EBAKORREKTSE KÄITUMISE KORRAL 

Mängija, kes eksib sportliku käitumise reeglite vastu, või veelgi hullem, näidates üles mitteaustust (nt. alkoholijoobes olek, jne) või vägivaldsust korraldajate, kohtunike, teiste mängijate või pealtvaatajate suhtes, saab karistatud sõltuvalt vea suurusest ühe või mitme karistusega, mis on toodud alljärgnevalt:
1. Võistlustelt eemaldamine – määrab võistluste žürii, kelle otsus on lõplik.
2. Litsentsi tühistamine – teeb ettepaneku võistluste žürii, otsustab EPKL-i juhatus.
3. Auhindade mitte välja andmine – määrab võistluste žürii, teatades sellest 48 tunni jooksul kirjalikult EPKL-i juhatusele (võistluste protokollis), millised auhinnad kuuluvad korralduskomiteele tagastamiseks. 
Karistus, mis on rakendatud ühe mängija suhtes võib laieneda ka tema võistkonna liikmetele. 
Kõik määratud karistused tuleb peakohtuniku poolt fikseerida võistluste protokollis ja protokoll edastada EPKL-i juhatusele vastavalt punktile 6.4.1.
Kõrvaldatud mängija jääb ilma reitingupunktidest ja klubil, kelle liige mängija on, tuleb maksta trahvi 13.- euri mängijalt. Karistatud mängija ei saa ennem osaleda järgmisel võistlusel kui on tasutud trahv.
Trahvisumma läheb pooleks EPKLi ja korraldaja vahel.